Du er her

Profesjonsutdanningen i teori og praksis

Nevropsykologien har en selvsagt plass i undervisningen på profesjonsstudiet. Med unntak av Oslo har alle lærestedene obligatorisk praksis i klinisk nevropsykologi.

Publisert
1. september 2008

Bergen har obligatorisk kurs i klinisk nevropsykologi og atferdsfarmakologi på 36 timer i åttende semester. Kurset omfatter nevropsykologiske modeller og metoder, og målet er at studentene skal forstå grunnleggende farmakologiske virkningsprinsipper. Studentene møter problemstillinger både fra barne- og voksen- nevropsykologi i sin praksisperiode. Det er også mulig å velge klinisk nevropsykologi som fordypningsområde i ekstern fordypningspraksis i 9. semester.

I tillegg har alle studentene obligatorisk praksis ved Nevropsykologisk poliklinikk, også lagt til åttende semester. Målet er å integrere praksis med den kliniske kunnskapen studentene har tilegnet seg så langt, noe som også vil legge et grunnlag for senere spesialistutdanning i klinisk psykologi med nevropsykologi som fordypningsområde.

Trondheim har lagt udervisningen i klinisk nevropsykologi til åttende semester. Fra tidligere har studentene fått biologisk psykologi som et grunnlag, hvor de mer basale tingene knyttet til nervesystemet er gjennomgått. Dette inngår som en del av undervisningen på førsteavdeling av psykologistudiet.

Alle får en forelesningsrekke på sentrale felt innenfor klinisk nevropsykologi, med tilliggende disipliner som nevrologi og psykofysiologi. Forelesningene går over to uker, i tillegg til undervisning i praktikumgrupper, med seks studenter per gruppe. Studentene gjennomfører kliniske intervjuer av pasienter, og følger opp testingen, som i hovedsak gjøres av testtekniker. Presentasjon hører med som en avslutning etter tre hektiske uker.

Tromsø har undervisning i basal nevropsykologi og kognitiv nevropsykologi i andreåret, mens det undervises i klinisk nevropsykologi på fjerde året, hvor det er avsatt tre til fire uker til teori og praksis. Alle studentene på profesjonsstudiet må delta i undervisningen og gjennomføre obligatorisk praksis. Ved introduksjon av fagfeltet klinisk nevropsykologi er det avsatt tid til demonstrasjon, gjennomgang og egenaktivitet med praktisk trening under veiledning.

Spesielt for Tromsø er et nært samarbeid med Universitetssykehuset Nord- Norge. Instituttet for psykologi har nå også etablert en egen universitetsklinikk som har delt praksisansvar med Universitetssykehuset. Internklinikken vil ha et overordnet ansvar for klinisk nevropsykologi spesielt. Klinisk forskning vil også i stor grad bli gjennomført her.

Oslo har både et profesjonsprogram og et bachelor- og masterprogram, hvor det siste også åpner for spesialisering i kognitiv nevrovitenskap. Undervisningen i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiet er begrenset til 10 studiepoeng fordelt over flere moduler. Til nå har tilbudet vært begrenset til et obligatorisk kurs i nevropsykologisk testing, integrert med kliniske demonstrasjoner. Fra 2008 innføres klinisk praktikum over to semestre, og inntil fire studenter kan velge praktikum i klinisk nevropsykologi.

Undervisningen her avviker på mange måter fra de andre lærestedene ved at antall timer obligatorisk undervisning i klinisk nevropsykologi er lite, og at studentene ikke har obligatorisk praksis i klinisk nevropsykologi

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side 1203

Kommenter denne artikkelen