Du er her

Mestring i fokus

Dagens kreftpasienter forventer å bli sett som hele mennesker, sier Tone Ikdahl ved Kreftsenteret på Ullevål sykehus. Tiden er moden for å gi dem et behandlingstilbud som vektlegger egen mestring.

Publisert
1. mai 2008

Psykologtilbud for kreftpasientene er et ledd i en målrettet satsning på mestring her i Kreftsenteret, forteller overlege Ikdahl. – Det er nytt for oss å bruke psykolog i virksomheten vår. Kreft er jo ikke en psykisk sykdom. Men kreftomsorgen er i en rivende utvikling. Flere og flere får kreft, og de lever lenger med sykdommen. Det stiller nye krav til behandlingen.

Pasientene forventer mer

Medisinerne får i økende grad øynene opp for å tenke helhet, ikke minst for å imøtekomme pasientenes forventninger, mener overlegen. – Pasientgruppen har endret seg, sier hun. – De kommer hit med utskriftsbunker fra Internett, og tar ikke nødvendigvis legens ord for gitt. De stiller spørsmål og ønsker å være aktive. Det er flott!

Psykologtilbudet er ett av flere tiltak som skal gjøre det lettere for pasientene å leve et aktivt og meningsfylt liv, understreker Ikdahl. Hun trekker frem «Pusterommet», et aktivitetsrom som er lagt til rette for både trening og rekreasjon, og der pasientene kan få veiledning av fysioterapeut.

Lavterskeltilbud

– Hvordan er erfaringene med psykologtilbudet så langt?

– Det finnes ingen evaluering eller undersøkelse, men mitt inntrykk er entydig positivt. Dette er tenkt som et lavterskeltilbud, og vi har hatt stor pågang av pasienter som ønsker samtale med psykologen. Jeg har hittil bare fått positive tilbakemeldinger. En pasient sa til meg: «Allerede etter den første timen med psykologen greide jeg å se situasjonen min med nye øyne.» Det er ikke vanskelig å forstå betydningen av det hun sier. Disse pasientene er ofte i en svært vanskelig situasjon, sier Ikdahl.

Hun fremhever særlig tilbudet om individuelle samtaler, der hun får sterke tilbakemeldinger fra pasientene, og fremhever at Gulbrandsen har personlige egenskaper som er spesielt verdifulle: Hennes varme og kloke måte å møte pasientene på er unik, ifølge overlegen.

Spennende med psykolog

– Det er spennende å ha en psykolog i personalgruppen, mener hun. – Gerd er en nyttig diskusjonspartner når vi forbedereder vanskelige samtaler med pasienter. Jeg får gode tilbakemeldinger fra sykepleierne som går i veiledning hos henne. Personalet har ofte en tøff jobb, og god veiledning er viktig. Jeg ser ikke bort fra at også unge leger kan ha nytte av veiledning hos psykologen.

Ønsker fast psykologstilling

– Dette kan vi ikke slutte med, sier Ikdahl. – Det å få en fast psykologstilling ved Kreftsenteret står høyt oppe på ønskelista. Selv i økonomisk vanskelige tider må vi finne en utvei, slik at psykologen kan fortsette. Dette har vært en verdifull erfaring for oss.

Nina Strand

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 5, 2008, side 575

Kommenter denne artikkelen