Du er her

Under endring

Publisert
2. mai 2022

Tidsskrift for Norsk psykologforening har gjennomgått en krevende omstillingsprosess det siste halvåret. På landsmøtet i 2019 vedtok eierne, Norsk psykologforening, en ny formålsparagraf som presiserer at De fagfellevurderte vitenskapelige artiklene skal utgjøre ryggraden i Psykologtidsskriftet. Denne endrete bestillingen fra eierne gjorde det nødvendig å gjennomføre tiltak som har omfattet endringer i roller og oppgaver i redaksjonen. Noen har gitt uttrykk for bekymring for hvilke endringer som er planlagt for Psykologtidsskriftet, og jeg vil derfor redegjøre for planene videre.

Fortsatt papirutgave

Psykologtidsskriftet har som målsetting i kommende periode å utvikle nettsidene og gjøre publisert fagstoff mer tilgjengelig her for derigjennom å oppnå indeksering. Målet om indeksering er knyttet til et mål om økt vitenskapelig publisering, men det er ikke knyttet til en ambisjon om å gjøre Psykologtidsskriftet til et rent vitenskapelig tidsskrift. Slike ambisjoner har vi ikke.

Psykologtidsskriftet.no trenger å være en ressurs spesifikt rettet inn mot psykologers behov for informasjon, til deres praktiske profesjonsutøvelse og behov for oppdatering. Uavhengig av om du er student, psykolog under spesialisering eller forsker, vil du ønske å ha muligheten til å søke frem fagstoff som er relevant for temaet du interesserer deg for. Som forfatter vil du ønske at dine artikler blir funnet av andre fagpersoner som er interessert i temaet du har skrevet om, og at artikkelen du har publisert hos oss, får en lang levetid blant psykologer i Norge.

Nødvendig utviklingsarbeid for nettsidene vil ikke virke inn på utgivelse av papirutgaven, men vil gjøre det nødvendig å redesigne vår grafiske utforming. Behov for indeksering og korrekt referanseføring samt overensstemmelse med standarder for universell utforming er blant punktene som skal svares ut i ny grafisk stil.

Psykologtidsskriftet vil i kommende periode innføre manuskriptsentral (programvare for digitalt mottak og redaksjonell oppfølging av manuskript). Målet med dette er flerfoldig, men blant annet vil forfattere kunne få bedre oversikt over den redaksjonelle behandlingen av sine tekster. Redaksjonen skal videre endre sin publiseringsflyt. Vi vil i fremtiden publisere redaksjonelt klargjorte saker og artikler fortløpende på nett, en annerledes praksis enn i dag, hvor vi publiserer først i papirutgaven. I tillegg til at denne endringen i publiseringsflyt vil gi oss en effektiviseringsgevinst, vil det gi redaksjonen mulighet til å kuratere papirutgavene i større grad.

Ikke engelskspråklig

Vår målgruppe er norske psykologer, og det foreligger ingen planer om å utgi Psykologtidsskriftet på andre språk enn norsk. Tvert imot skal Psykologtidsskriftet ta et aktivt ansvar i vedlikeholdet og videreutviklingen av norsk fagterminologi.

Papirutgaven vil fortsatt komme ut på norsk, men vi vil gjøre det mulig for forfattere å sampublisere engelsk oversettelse av sin norske originalartikkel. Den engelske oversettelsen vil da bli publisert sammen med den norske originalartikkelen på våre nettsider.

Tidsskrift for Norsk psykologforening skal fortsatt komme ut på norsk.

Debattarena for psykologer

«Meninger» inneholder noe av det viktigste redaksjonelle stoffet vi publiserer.

Mye av arbeidet som ligger bak Meninger, merkes først og fremst når innlegg engasjerer og motiverer flere til å ytre seg, temaet bringes inn i det offentlige ordskiftet og når ytringene blir lest av mange.

Vi erfarer at innlegg i Meninger-spalten har en betydningsfull påvirkning utenfor vår egen stand, og har i nyere tid sett gode eksempler på dette. Siv Hilde Berg opplevde stor respons både i og utenfor psykologenes rekker på desember-kronikken «Det er ikke farlig å ha vondt» (Berg, 2021). Nå senest i april ble Gro Vatne Brean invitert til Dagsnytt 18 etter at hun sammen med flere andre hadde forfattet Meninger-innlegget «Nødvendig tilbaketog om tredeling» om delingen av foreldrepermisjonen (Lund-Høie et al., 2022).

Tidsskrift for Norsk psykologforening skal også i fortsettelsen dedikere oss til å være en levende og vital debattarena for psykologer.

Fortsatt journalistikk

For at Psykologtidsskriftet skal kunne svare ut den nye formålsparagrafen, er det nødvendig å utvikle nettsidene slik at disse fungerer i de sammenhenger som er nødvendig for seriøs, akademisk publisering (er indeksert, artikler gjort søkbare og nedlastbare, godkjent referansestil, osv.). Konsekvensen av dette utviklingsbehovet er blant annet at det er mindre rom for publisering av journalistisk stoff på nettsidene. Tidligere har det blitt jevnlig publisert journalistiske saker på Psykologtidsskriftet.no som ikke er kommet på trykk i papirutgaven. Denne delen av redaksjonens virksomhet er nå vesentlig redusert. Psykologtidsskriftet vil fortsatt lage journalistiske saker, med prioritering av langsom journalistikk og rom for research. Vårt mål er videre å dekke saker fra andre steder enn Oslo og dessuten trekke inn saker fra det internasjonale fagmiljøet. Vektleggingen vil bli mindre på løpende aktualitetssaker, og det vil ikke bli publisert journalistsak i hver papirutgave.

Ikke et rent vitenskapelig tidsskrift

I formålsparagrafen for Psykologtidsskriftet presiseres det at vi skal publisere i en bredde av sjangere, og dette skal vi fortsette med. Det vil ikke bli aktuelt å trykke mer enn et par vitenskapelige artikler i hver papirutgave, mens vi kommer ikke til å ha noen øvre grense for vitenskapelige publiseringer digitalt.

Tidsskrift for Norsk psykologforening skal ikke bli et rent vitenskapelig tidsskrift.

Veien videre

Oppsummert er ambisjonen for Tidsskrift for Norsk psykologforening å fortsatt være en vitenskapelig utgiver og å øke vår akademiske publiseringsproduksjon. Vi vil legge til rette for engelsk sampublisering av norske originalartikler på nettsidene, men papirutgaven vil fortsatt være norskspråklig og utkomme månedlig. I tillegg til vitenskapelige artikler vil tidsskriftet inneholde fagessay, debattinnlegg og bokanmeldelser. Vår journalistiske innsats vil først og fremst være rettet mot vår primære målgruppe, som er psykologer. Alt vi publiserer, gjøres tilgjengelig for det allmenne publikum, og det er viktig for oss at vi også har gjennomslag inn i den offentlige diskurs og i allmennmedia.

Den første perioden vil prioriteringen imidlertid være å få lagt en grunnmur for videre akademisk publisering. Blant grunnstenene vi trenger å legge, inngår å få Tidsskrift for Norsk psykologforening innmeldt i Committee on Publication Ethics (COPE), bli oppført som åpen tilgangutgiver i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og bli indeksert. For å oppnå dette trenger Tidsskrift for Norsk psykologforening et redaksjonsråd (editorial board) som svarer til de kravene som stilles av de ovennevnte instanser. Det er med stor glede vi presenterer Redaksjonsrådet for 2022-2024 (lenke)

Jeg ser frem til det videre arbeidet.

Katharine Cecilia Williams, 
sjefredaktør

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 5, 2022, side 392-395

Kommenter denne artikkelen