Du er her

Et fargerikt tidsskrift

Publisert
1. januar 2004

Nummeret du nå sitter og leser er vårt forsøk på å følge opp vår store leserundersøkelse. I alt 800 psykologer sa ifra om hva de mente om Tidsskriftet, hva de likte og hva de mislikte. Engasjementet var stort, og forslagene til endringer var mange og spenstige. Responsen var nesten overveldende. Det var over 20 tettskrevne sider med kommentarer og forslag. Det tok tid å få samlet og systematisert budskapet fra våre lesere. Oppsummeringen av dataene fra undersøkelsen finner du beskrevet i desembernummeret 2002. Vårt første konkrete svar på lesernes ønsker har du altså i hendene nå.

Psykologer er et fargerikt felleskap. Vi arbeider innen svært ulike forskningsområder og praksisfelt, og ut fra forskjellige teoretiske og metodiske tilnærminger. Det er så mye som skiller oss fra hverandre. Faktisk så mye at mange har spurt om psykologi på sikt vil overleve som profesjon. I en rekke land er psykologene splittet og har lav status. I Norge har vi lyktes med å fremstå som ett profesjonelt fellesskap. Det har styrket psykologenes anseelse og posisjon i samfunnet. En visjon for Tidsskriftet i alle de 40 årene det har eksistert, er at det skal tjene til å binde psykologer sammen. Det skal gi oss felles faglig identitet på tross av ulike interesse- og arbeidsområder.

Denne visjonen er fortsatt styrende for det faglige dugnadsarbeidet som Tidsskriftet jo er. Vi ønsker å komme flest mulig av våre lesere i møte. Vi vil være et seriøst fagtidsskrift som dekker et vidt spekter av psykologiske problemstillinger. Her må vi bli flinkere til å belyse områder utenfor tradisjonell klinisk psykologi. Samtidig ønsker vi mye «jordnært» stoff. Relevans er et stikkord: Tidsskriftet må formidle kontakt med det som inngår i psykologenes arbeidshverdag, både faglig og fagforeningsmessig.

Tidsskriftet skal appellere og inspirere. Da trenger vi innspill fra psykologer og andre fagfolk om hvordan de tenker og jobber, og hvordan deres hverdag ser ut, gjerne med et tilsnitt av humor. Det er så mange som gjør et flott arbeid, og som fortjener anerkjennelse for sine kreative og nytenkende prosjekter! Vi trenger også flere friske innlegg i viktige samfunnsdebatter, ikke minst fra dem som stiller kritiske spørsmål til allment aksepterte sannheter. I dette nummeret presenterer flere av våre nye satellitt- redaksjoner seg. Deres oppgave er å øke Tidsskriftets kontaktflate ut mot leserne.

Tidsskriftets design har vært litt pyntelig og stivt. Det har sett rent og pent ut, men mange av våre lesere synes det har vært for innadvendt i formen og tonen. De har etterlyst mer variasjon. Vi er svært spent på hva du synes om den form Tidsskriftet har fått nå. Ambisjonen har vært å bygge videre på det som har vært, med mer farger og liv. La gjerne høre fra deg, for eksempel per e-post tnpf@psykol.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side 1

Kommenter denne artikkelen