Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Helse Førde - Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 300 tilsette og eit budsjett på nesten 3 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.

Seksjon rus ved Nordfjord psykiatrisenter har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/ psykolog frå september 2020.

Seksjonen har 26 tilsette med tverrfagleg samansetnad, og tilbyr tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) til menneske over 18 år med alle typar rusproblem. Posten har 10 døgnplassar og har fylkesdekkande sjukehusfunksjon på fagområdet.

Nordfjord psykiatrisenter består av tre seksjonar; rus, døgn og dag.
Meir informasjon finn du på Helse Førde si nettside under Nordfjord psykiatrisenter.


Arbeidsoppgåver 

 • Kartlegging, utgreiing og diagnostisering av psykiske lidingar og rusavhengnad
 • Arbeid i tverrfagleg team
 • Tilby og legge til rette for behandling ut frå den einskilde pasient sine behov
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta
 • Involvere og følgje opp pårørande
 • Delta i utvikling av tenestetilbodet
 • Psykologar er saman med legane ved Nordfjord psykiatrisenter med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus


Kvalifikasjonar 

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist/psykolog
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg. Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Klinisk erfaring og/eller interesse for for arbeid med rusavhengnad og psykiske lidingar
 • Eigenerklæring om vaksinasjon- immunitetstilhøve, tuberkuloseundersøking og MRSA- testing må fyllast ut ved tilsetting


Personlege eigenskapar 

 • Personleg eigna, pasientorientert
 • Interesse, motivasjon og engasjement for fagfeltet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Har gode samarbeidsevner og trivst med å jobbe i tverrfagleg team
 • Løysingsorientert


Vi tilbyr 

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Triveleg arbeidsmiljø, engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Fagleg utvikling
 • For ikkje - spesialistar vert det lagt til rette for å fullføre spesialisering
 • Løn etter gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Bistand til å skaffe bustad, opplys i tilfelle om behov for dette i søknaden


Kontaktinformasjon: Arild Nøsdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf. (+47) 578 64 342 / (+47) 578 64 330.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. juni 2020