Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Psykosepost

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste. DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Psykosepost er en åpen døgnpost som utreder, diagnostiserer og behandler pasienter der psykose, og eventuell samtidig rusmiddelavhengighet, er en del av tilstandsbildet. Pasientene legges inn på psykosepost når det er behov for tettere oppfølging enn det man kan koordinere på kommunalt nivå, via fastlege eller ved et poliklinisk tilbud. Her er det en tverrfaglig, individuell tilnærming til pasienten med engasjerte team bestående av blant annet psykiatere, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og sosionom. Psykosepost er en spesialisthelsetjeneste og forvalter tvungent psykisk helsevern (TPH). Enheten tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie og pårørende er sentralt ved innleggelse. Enheten samarbeider tett med poliklinikk psykose, fastleger og med kommunene i nedslagsfeltet til DPS.

Psykosepost har nå ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog.

Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der psykologen er behandler
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer     


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog, evt. lisens
 • Det er ønskelig med vedtakskompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid


Personlige egenskaper 

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Richard Øvereng Skog, seksjonsleder, tlf. 990 33 349.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. desember 2019