Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Poliklinikk rus og avhengighet, sør

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Poliklinikk rus og avhengighet, sør har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog. Oppstart 03.02.20 eller etter avtale.

Avdeling for rusbehandling tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. Avdelingen består av fire poliklinikker og tre døgnseksjoner.

Poliklinikk rus og avhengighet (PRA) sør er samlokalisert med DPS Vestfold i Larvik. Seksjonen har 16 behandlerårsverk, og tar i mot personer over 15 år med sammensatt problematikk med ett eller flere avhengighetsskapende rusmidler, ofte med psykisk lidelse som tilleggsproblem. Vi gir også tilbud til pårørende av rusavhengige samt til pasienter med annen avhengighet enn rus, inkludert strukturert behandling av spillavhengighet. Seksjonen har også ansvar for kartlegging av pasienter som søkes til legemiddelassistert rehabilitering.  Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter som i tillegg til en skadelig bruk av rusmidler ofte har samtidige utfordringer og vansker, som kan kreve målrettet integrert terapeutisk jobbing over tid, og har ofte et tett samarbeid med psykisk helsevern.

TSB er et fagfelt i utvikling og vi jobber kontinuerlig med å øke vår kompetanse og forbedre utredning- og behandlingstilbudet vårt. Poliklinikken er pr i dag involvert i forskning på kunnskapsbasert behandling for PTSD i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og våre gruppeterapeutiske tilbud er under utvikling.

Arbeid ved Poliklinikk rus og avhengighet, sør er tellende til tre år av spesialiteten i voksenpsykologi. Poliklinisk arbeid med fokuserte oppgaver i Psykiatrisk ungdomsteam, kan søkes som tellende som barne- og ungdomspraksis til spesialiteten i voksenpsykologi.


Arbeidsoppgaver

 • Psykologfaglig utredning og diagnostisering av psykisk helse og avhengighetsproblematikk
 • Individuell pasientbehandling, samt deltakelse i gruppe ved behov
 • Selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team
 • Deltagelse i fagutviklingsarbeid i seksjonen
 • Utstrakt samarbeid internt og eksternt med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Veiledning av psykologer i spesialisering (for spesialister) og andre yrkesgrupper i psykologfaglige spørsmål (psykologer)


Kvalifikasjoner

 • Cand. Psychol. med norsk autorisasjon eller lisens
 • Erfaring fra psykisk helsevern eller arbeid med rus og rusrelaterte lidelser
 • Interesse for våre satsningsområder
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse            


Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne til strukturert jobbing i tidvis høyt tempo
 • God evne til samarbeid på tvers av profesjoner
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet


Vi tilbyr

 • Et kvalifisert fagmiljø og inkluderende arbeidsfellesskap med en tydelig faglig og verdiorientert grunntenkning
 • Et godt og ivaretakende arbeidsmiljø med god tverrfaglighet, der psykologkompetanse er sterkt verdsatt
 • En variert og utviklende arbeidshverdag, der oppgavene varierer fra forebygging, veiledning til utredning og intensivt terapeutisk arbeid
 • Deltakelse i videreutvikling av seksjonen og avdelingen, inkludert deltakelse i forskningsprosjekt avdelingen er involvert i
 • Tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening          

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Ingvild Gregersen, seksjonsleder / psykologspesialist, tlf. 957 27 801.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
5. desember 2019