Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Helse Førde - Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 300 tilsette og eit budsjett på nesten 3 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.

Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Vi yter tenester til personar med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Psykiatrisenteret består av tre seksjonar, rus, døgn og dag.


Arbeidsoppgåver 

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Behandling ut fra den einskilde pasient sine behov
 • Vi legg vekt på brukermedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta
 • Samhandling med pårørende
 • Psykologar er saman med legane med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med reiseverksemd og ambulant arbeid


Kvalifikasjonar 

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Klinisk erfaring og/eller interesse for for arbeid med rusavhengigheit og psykiske lidingar
 • Førarkort klasse B
 • Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Eigenerklæring om vaksinasjon- immunitestilhøve, tuberkuloseundersøking og MRSA- testing må fyllast ut ved tilsetting


Personlege eigenskapar 

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioriter oppgaver i en hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss
 • Personleg eigna


Vi tilbyr 

 • Lønn etter gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode mulegheiter for fagleg utvikling
 • Engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • For ikkje- spesialister vert det lagt tilrette for å fullføre spesialisering


Kontaktinformasjon: May Kristin Sæther, seksjonsleiar NPS Dag, tlf. (+47) 901 17 856/ (+47) 57 86 43 30 og Arild Nøsdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf. (+47) 578 64 342 / (+47) 578 64 330.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. august 2019