Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Helse Førde - Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Vi yter tenester til personar med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Psykiatrisenteret består av tre seksjonar, rus, døgn og dag.


Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Behandling ut fra den einskilde pasient sine behov
 • Vi legg vekt på brukermedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta
 • Samhandling med pårørende
 • Psykologar er saman med legane med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med reiseverksemd og ambulant arbeid


Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Klinisk erfaring og/ eller interesse for for arbeid med rusavhengigheit og psykiske lidingar
 • Førarkort klasse B
 • Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Eigenerklæring om vaksinasjon- immunitestilhøve, tuberkuloseundersøking og MRSA- testing må fyllast ut ved tilsetting


Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium


Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioriter oppgaver i en hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss
 • Personleg eigna


Språk

 • Norsk


Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode mulegheiter for fagleg utvikling
 • Engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • For ikkje-spesialister vert det lagt tilrette for å fullføre spesialisering


Andre opplysningar

Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben


Kontaktinformasjon: May Kristin Sæther, seksjonsleiar NPS Dag, tlf. 901 17 856 og Arild Nøstdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf. 578 64 342 / 578 64 330


Lenke til ledige stillinger

 

Søknadsfrist
22. april 2019