Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF - DPS Gjøvik - FACT Gjøvik og FACT Toten/Land

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

​​Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca. 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikker 1, 2 og 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet.

DPS Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog primært tilknyttet teamene FACT Gjøvik og FACT Toten/Land.

FACT teamene er foreløpig samhandlingsprosjekt organisert i samarbeid med kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og NAV, som et eget team organisatorisk plassert i DPS Gjøvik, poliklinikk 1 Gjøvik. Teamene har tilholdssted i Siggerudsgt. 6, Gjøvik, og på SI Reinsvoll. Disse to teamene skal fra 2023 prøve ut modell med et felles sammenslått team. Denne modellen skal så evalueres og justeres, og har mål om å gå over i ordinær drift fra 2024.

Det arbeides etter FACT-modellen med å gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune. FACT er tverrfaglig sammensatte team bestående av overlege, psykologspesialist/psykolog, sykepleier/vernepleier/sosionom, musikkterapeut, brukerspesialist, arbeidsspesialist. FACT-teamet samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre deler av psykisk helsevern, samt fastleger og primærhelsetjenesten, legevakt, NAV, somatisk sykehus, barnevern, politi m.v.

I FACT-teamene vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning. Teamene jobber i hovedsak ambulant og stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.


Arbeidsoppgaver

 • Psykologfaglig ansvar.
 • Varierte kliniske arbeidsoppgaver med hovedvekt på undersøkelse og behandling.
 • Veiledning og støtte til det øvrige personalet, samt undervisning.
 • Fagutvikling og organisasjonsutvikling av teamet og enheten.
 • Det lyses ut psykolog 100 % stilling i FACT team, men må påregne noen oppgaver i enheten for øvrig.
 • Stillingen er plassert i linje, med enhetsleder poliklinikk 1 Gjøvik.


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller psykolog med lisens eller autorisasjon.
 • Relevant klinisk erfaring.  


Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på evne til systematisk samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet.


Vi tilbyr

 • Veiledning/kurs/seminar. 
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen.
 • Deltagelse i faglig nettverk med andre spesialister.
 • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 


Kontaktinformasjon: Tina Helen Eng Diseth, enhetsleder, tlf. 952 75 466.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. september 2022