Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Førde - Psykiatrisk klinikk

«Nye Førde sjukehus» er det største byggeprosjektet sidan Førde sjukehus vart bygd i 1979, og skal ruste sjukehuset for framtida. Helse Førde vil få eit moderne og brukartilpassa sjukehus som skal yte tenester av god kvalitet til innbyggarane i Sogn og Fjordane. Prosjektet har ei økonomisk ramme på NOK 1,9 mrd. og blir gjennomført stegvis som fleire delprosjekt. Når prosjektet er i mål, har vi eit nytt bygg for psykisk helsevern og somatikk. Eksisterande areal, m.a. poliklinikkar, dagbehandling, sengepostar, operasjonsareal og sterilsentral, medisinske støttefunksjonar, er ombygde og oppgraderte. Nye Førde sjukehus er eit samansett, utfordrande og kreativt prosjekt. 

Psykiatrisk klinikk i Førde har ledig totalt 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Den tilsette jobbar 50 % ved seksjon DPS dag og 50 %  ved seksjon Vaksenhabilitering 

Vaksenhabilitering har 7 fagstillingar som jobbar med menneske med utviklingshemming, autismespekterforstyrring, og samansatte vanskar som atferdsproblem/ psykiske helsevanskar. Vi jobbar både ambulant i tiltaka til brukarane og poliklinisk. Psykologspesialist/psykolog har tett samarbeid innover i spesialisthelsetenesta, kommunale helse og omsorgstenester og med pårørande.

Tenesta dekkjer heile Helse Førde sitt område.

DPS dag er ein poliklinikk for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn. Tilsette er tverrfagleg samansett med psykologar, legar og høgskuletilsette. Poliklinikken er lokalisert i Førde og Florø. DPS dag tilbyr ein rekke ulike terapiformer som t.d. eMeistring, MBT-I/G, B4DT.

Psykiatrisk klinikk gir allmennpsykiatriske tenester til kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har ca 200 årsverk og av desse er det 14 psykologar. Det er eit aktivt forskingsmiljø tilknytta Psykiatrisk klinikk, som har fleire pågåande doktorgradsprosjekt om psykisk helse og behandling.  

Vi flytta inn i nytt moderne bygg i mars 2021, der vi har poliklinikk og 4 sengepostar med tilsaman 41 sengeplassar.  Vi er samlokalisert med Førde BUP og vi ligg tett på Førde sentralsjukehus. Nybygget har ført til at fleire tilsette har blitt samla i eit større fagmiljø. Psykolog i spesialisering har høve til å kunne få all teneste som trengs for spesialisering i Førde.    

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. 


Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing av funksjonsnivå, diagnostisering av psykiske helsevanskar, utgreiing av tilstandar innanfor autismespekterforstyrrelse
 • Langsiktig oppfølging og kvalitetssikring av pasientgruppa , rettleiing internt og til fagpersonar i kommunane
 • Akutte vurderingar av pasientar som har behov for rask psykisk helsehjelp, korte intervensjonar, behandling for ein allmenn pasientpopulasjon, samt rådgjeving og rettleiing til kommunane
 • Viktige samarbeidspartar vil vere fastlege, legevakt og den kommunale psykiatritenesta/omsorgstenesta samt andre i spesialisthelsetenesta
 • Den som blir tilsett vil vera med og utvikla ei framtidsretta tenestetilbodet


Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog med norsk autoriasjon i klinisk psykologi eller spesialist i nevropsykologi
 • Søkjar må kunne kommunisere godt på norsk, både skriftleg og munnleg
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B


Personlege eigenskapar

 • Strukturert 
 • Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Gode evner til å kommunisere, samarbeide og til å tenkje heilskapleg


Vi tilbyr 

 • Moglegheit for spesialisering innanfor psykiatri /nevropyskologi
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Rettleiing og deltaking på kurs som ledd i spesialistutdanning for psykologar som er under utdanning til å bli psykologspesialist
 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.


Kontaktinformasjon: Roland Schwarz, seksjonsleiar Vaksenhabilitering, tlf. (+47) 907 74 518 og Tor Christopher Fink, seksjonsleiar DPS Dag, tlf. (+47) 995 45 570.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. august 2022