Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Stavanger HF - Seksjon for habilitering

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Vi har 2 ledige faste stillinger som psykolog/psykologspesialist med ønske om snarlig tiltredelse eller etter avtale. Har du lyst til å være del av vårt engasjerte habiliteringsteam, så søk da vel! 

Vi jobber i et tverrfaglig miljø bestående av legespesialist i nevrologi og i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog/psykologspesialist, fagkonsulent, sosionom, fysioterapeut og sekretær. Vi byr på spennende faglige arbeidsoppgaver, samt et bredt samlet og robust  psykologmiljø innen habilitering og rehabilitering.

Seksjon for habilitering voksne (HAVO) yter tjenester til pasienter over 18 år med medfødt- eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av kompleks og sammensatt karakter som trenger spesialisert helsehjelp. Tjenesten ytes poliklinisk og ambulant som gir tilbud om utredning, oppfølging og veiledning både på individ- og gruppenivå. Det er tett samarbeid med psykisk helsevern og andre enheter i behandlingsforløpet, i tillegg er det etablert gode samarbeidsrutiner med primærhelsetjenesten, Statsforvalteren, skole og NAV.

HAVO er en del av avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), og klinikk for hode- hals- og rehabilitering. Avdelingen har totalt 7 seksjoner fordelt på 3 ulike lokasjoner; seksjon for habilitering, seksjon for døgnpost, seksjon for fysikalsk medisin, seksjon for rehabilitering, seksjon for terapi, seksjon for klinisk ernæring og seksjon lærings- og mestringssenter.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Vedkommende som får tilbud om stillingen må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel). 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering, oppfølging og veiledning av pasienter i vår målgruppe (pasienter med medfødte/tidlige ervervede nevrologiske tilstander, utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser)
 • Psykologen vil i særlig grad arbeide med utredning og oppfølging av pasienter med mistanke om autisme og psykisk utviklingshemming. Andre oppgaver er kognitiv utredning av pasienter med Cerebral Parese, ulike genetiske tilstander/syndromer, tidlig ervervet hjerneskade og andre nevroutviklingsforstyrrelser
 • Utredning av gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, evneutredninger og nevropsykologiske utredninger både med tanke på funksjonskartlegging, men også mtp kognitive helsekrav for førerkort
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med de øvrige fagprofesjonene i HAVO
 • Arbeidet innebærer ukentlig arbeidssted på AFMR Lassa på faste dager, for å få avviklet testforløp der det ønskes testtekniker, samt avvikle fagmøter med Lassa Rehabilitering sitt nevropsykologiske miljø
 • Samarbeid, opplæring og veiledning av andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten på aktuelle områder
 • Veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Fagutvikling og undervisning, evt. inntaksarbeid og andre spesifikke spesialistoppgaver ved behov


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Interesse for habiliteringsfeltets målgruppe og fagfelt
 • Spesialisering innen klinisk voksen- eller habiliteringspsykologi er ønskelig, men ikke påkrevd
 • Erfaring- eller kunnskap om habilitering i kommune og/eller spesialisthelsetjeneste er en fordel, da særlig innen området autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming
 • Utredningskompetanse og/eller interesse for utredning av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (ADOS og ADI-R)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå


Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives i en tidvis hektisk hverdag
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet


Vi tilbyr

 • Definerte arbeidsoppgaver, og høy grad av eierskap og faglig autonomi i egne pasientforløp
 • Seksjonen har et solid fagmiljø i vekst, bestående av nevrolog, psykiater, nevropsykologer, fagkonsulenter, sosionom og fysioterapeut
 • Det vil bli lagt til rette for spesialisering og vedlikehold av spesialisering innen habiliteringspsykologi eller nevropsykolog i regi Norsk psykologforening
 • Kandidater som ikke er spesialister vil få veiledning av psykologspesialist
 • HAVO er godkjent som nevropsykologisk praksis i spesialiteten i habiliteringspsykologi og som frie år innen klinisk nevropsykologi
 • HAVO er tilknyttet psykolog og testteknikermiljøet på AFMR Lassa Rehabilitering, ved ukentlige møter
 • Fleksitid
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag


Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon: Katrin Tiller, sjefspsykolog, tlf. 51 51 24 16, e-post katrin.pedersen.hagen@sus.no og My Torkildsen, avdelingssjef/avdelingsoverlege, tlf. 51 51 24 73, e-post my.torkildsen@sus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. juni 2022