Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Stavanger HF - Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / inntak og oppstartteam (IO-teamet)

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Spennende nyopprettet poliklinikk hvor du får mulighet til å videreutvikle rus- og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger! 

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen fra 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger har startet en ny poliklinikk, Inntak – og oppstartsteam. Vi søker dermed en psykologspesialist / psykolog som kan være med og videreutvikle et nytt og spennende tilbud som skal gi pasienter en god oppstart av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Inntak – og oppstartsteam fungerer som et “velkomstsenter” for pasienter som skal starte opp i rusbehandling. Vi er lokalisert sentralt i Stavanger sammen med flere enheter i vår avdelingen, og kan tilby et engasjerende faglig fellesskap, egen faglig utvikling og lokaler med flott utsikt over Stavanger. Teamet har ansvar for å rettighetsvurdere alle nye henvisninger til TSB, samt gjennomføre en basiskartlegging/ utredning for å avklare videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten, og sikre at pasienter som har behov for det mottar videre forsvarlig helsehjelp. Målsettingen for teamets arbeid er å sikre god kvalitet på oppstart av behandling innen TSB i samsvar med kravene i pakkeforløp rus.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, erfaringskonsulenter, psykolog, lege og merkantil ressurs.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver  

Inntak- og oppstartsteam er en nyopprettet enhet i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling og er fremdeles under utvikling. Det vil derfor være muligheter å tilpasse og forme stillingen ut i fra egne ønsker og interesser når dette er i tråd med teamets mandat. Sentrale arbeidsoppgaver for psykolog i teamet vil være:

 • Psykologfaglig ansvar for vurdering av rett til nødvendig helsehjelp og basiskartlegging/utredning av psykisk helse og rus i nært samarbeid de andre teamansatte.
 • Bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter.
 • Avklare, planlegge og motivere pasient for videre behandling innen spesialisthelsetjenesten.
 • Gjennomfører samtaler med pasient og pårørende for å avklare status og behov for behandling.
 • Inngår i et tverrfaglig team med deltakelse i aktuelle teammøter.
 • Bidra til at tjenesten utvikler seg i tråd med intensjonene for pakkeforløp rus.
 • Nært samarbeid med ulike interne og eksterne instanser, spesielt andre avdelinger i ARA, klinikk for psykisk helse voksne/ barn og unge, institusjoner i TSB, samt kommunenes helse- og sosialtjeneste innen Helse Stavanger sitt opptaksområde og fastleger.
 • Veiledning- og undervisning.

 
Kvalifikasjoner  

 • Norsk autorisasjon som psykolog. 
 • Cand. Psychol.
 • Ønskelig med spesialisering innen klinisk voksenpsykologi, rus eller annen relevant spesialisering. Andre søkere vil også vurderes ut i fra relevant erfaring og interesse for fagfeltet.
 • Bilsertifikat godkjent i Norge.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

 
Personlige egenskaper  

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert.
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team.
 • Du tilpasser deg lett og er løsningsorientert og fleksibel.
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle egen kompetansen og tjenestetilbudet innen TSB.
 • Du er god til å se hva som må gjøres, og tilbyr og mottar gjerne hjelp.


Vi tilbyr  

 • Et positivt og engasjerende fagmiljø med fokus på fag- og tjenesteutvikling innen TSB.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde.
 • Deltakelse i avdelingens psykologmøter og et kollegium av psykologer.
 • Gode muligheter for forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).
 • Støtte og finansiering knyttet til spesialitet.
 • Dekning av flytte-/ pendlerutgifter etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Arbeidstid på dagtid hverdager.
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Sentrale kontorlokaler med flott utsikt over Stavanger.


Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon: Karianne Borgen, leder/fagleder, tlf. 959 98 883.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. desember 2021