Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Habiliteringsenheten for Barn og Unge (HABU), Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Habiliteringsenheten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Kristiansand har ledig 2 faste stillinger for psykologspesialist/psykolog i spesialisering. HABU er en av totalt seks enheter i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA). Tiltredelse i stillingen skjer snarest/etter nærmere avtale.

Den ene stillingen er nyopprettet. Den andre stillingen blir ledig ettersom en av HABUs psykologspesialister nå går over i psykologstilling i RIB (Regionalt senter for intensivert barnehabilitering). RIB og HABU er lokalisert i samme bygg og psykologer i begge enheter danner et  godt fagprofesjonelt miljø bestående av flere spesialister og psykologer i spesialisering. 

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med ulike medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, nevrologiske utviklingsforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser og ervervede hjerneskader. Utredninger foregår i nært samarbeid med HABUs øvrige fagpersoner, herunder barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, pedagog, sykepleier og sosionom. HABU har til sammen rundt 26 årsverk og pasientkoordinering foregår elektronisk ved at timeavtaler legges inn av pasientkoordinatorer.

Enheten får årlig henvist drøyt  350 nye barn og gir oppfølgingstilbud til nærmere 1000 barn og unge med funksjonsnedsettelser på Agder. Habiliteringsutredning og -tiltak har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling for målgruppene.

Medarbeidere fra HABU deltar i regionale utviklingsprosjekter i regi av bl.a Helse Sør-Øst og regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU). Fagfeltet habilitering er i vekst innen utrednings- og behandlingsmetodikk og byr på spennende muligheter for fagutvikling og forskning. 

Vanligvis foregår en stor del av det daglige arbeidet ambulant. Pga. pågående pandemi er deler av tjenestene overført til telefon-/videokonsultasjon eller andre elektroniske samarbeidsformer med barn/familie og lokale samarbeidende instanser

Det er for tiden fem psykologspesialister/psykologer knyttet til enheten her. Søkers kompetanse og erfaring vil ses i sammenheng med enhetens behov for å styrke psykologarbeidet slik at alle områder i tjenesten ivaretas av psykologgruppen som helhet. 

HABU er godkjent som barnepraksis for spesialitetene i klinisk nevropsykologi/- habiliteringspsykologi, /-barne- og ungdomspsykologi.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning (herunder diagnostikk, differensialdiagnostiske vurderinger, nevropsykologiske utredninger og funksjonsvurderinger)
 • Oppfølgingsarbeid overfor barn/unge og foreldre
 • Rådgivning/veiledning/undervisning overfor kommunale samarbeidspartnere
 • Psykologspesialist/psykolog vil ha hovedtilhørighet i et team, men kan også få oppgaver i forhold til andre barn og familier fra andre team
 • Delta i enhetens interne og eksterne kursvirksomhet


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog
 • Ønskelig med søkere med relevant spesialisering for fagfeltet og psykologiske utredninger av målgruppen
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid med barn/ungdom i målgruppen og deres foreldre
 • Gode norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter
 • Førerkort


Personlige egenskaper 

 • Trives med både selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Interesse for FOU-arbeid
 • God skriftlig framstilling
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Et spennende faglig arbeid med barn og familier
 • Flere av HABUs medarbeidere deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • For psykologer som ikke er spesialister tilbys veiledning og det kan vurderes dekning av utgifter til spesialisering
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne, entusiastiske og dyktige kolleger
 • P.t. fleksibel arbeidstid
 • Utdanningspermisjon for spesialister i tråd med gjeldende regelverk


Kontaktinformasjon: Randi Damgård, enhetsleder, tlf. 38 07 43 92.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. april 2021