Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Førde - Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,8 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 x 100 % stillingar for psykologspesialist/psykolog.

Vi er eit distritrikspsykiatrisk senter (DPS) som gir allmennpsykiatriske tenester og tverrfagleg spesialisert behandling (TSB). Den eine stillinga er lagt til Seksjon rus, som tilbyr behandling i døgnpost, medan den andre er lagt til Seksjon dag, som tilbyr poliklinisk behandling. 

Opplys i søknaden om ein søkjer ein av stillingane eller begge.


Arbeidsoppgåver 

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengnad
 • Tilby og legge til rette for behandling ut frå den einskilde pasient sine behov
 • Arbeid i tverrfagleg team
 • Gruppeterapi
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linje tenesta
 • Involvere og følgje opp pårørande
 • Ein må rekne med noko reiseverksemd og ambulant arbeid, spesielt i den polikliniske stillinga
 • Delta i utvikling av tenestetilbodet
 • Psykologar er saman med legar med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus


Kvalifikasjonar 

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist/psykolog
 • Klinisk erfaring og/eller interesse for for arbeid med rusavhengnad og psykiske lidingar
 • Gode kunnskapar i norsk både skriftleg og munnleg. Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B

 

Personlege eigenskapar 

 • Personleg eigna, pasientorientert og kan legge til rette for brukarmedverknad
 • Interesse, motivasjon og engasjement for fagfeltet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Har gode samarbeidsevner og trivst med å jobbe tverrfagleg
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioritere mellom oppgåver i en hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss


Vi tilbyr 

 • Lønn etter gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • For ikkje spesialistar vert det lagt til rette for å fullføre spesialisering
 • Bistand til å skaffe bustad, opplys i tilfelle om behov for dette i søknaden


Kontaktinformasjon: May Kristin Sæther, seksjonsleiar NPS dag, tlf. (+47) 901 17 856 og Arild Nøsdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf. (+47) 578 64 342.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. januar 2021