Du er her

Psykologspesialister

Betanien sykehus - Enhet for psykisk helsevern, psykosepoliklinikk/ FACT-team

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen. www.betaniensykehus.no

En fast stiling og et vikariat - 100 % stillinger

Vi søker etter psykologspesialister til vårt FACT-team i psykosepoliklinikken. FACT er en egen modell som mange psykosepoliklinikker nå velger å organisere seg etter. FACT står for flexible assertive community treatment.

Psykosepoliklinikken vår er under utvikling og består p.t. av FACT-teamet som også driver diverse gruppetilbud som en-og flerfamiliegrupper, IMR (recoverygrupper), temagruppe, fysisk aktivitets-grupper og hesteassistert terapi-gruppe.

Vi jobber tett sammen med Avd.psykose sengeposten bl.a. med pårørendearbeid, om å utvikle aktivitetshus med musikk-/ jobb-/ erfaringskafe og evt. brukerstyrte aktiviteter. Vi har også egen FACT-seng i sengeposten.

Til nå har vi 11,8 årsverk i tillegg til 3 kommunale (alle ansatt i FACT-teamet). Vi er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og fysioterapeut. Det er høy faglig kompetanse og erfaring i personalgruppen, og vi har et trivelig og konstruktivt psykososialt miljø.


Det polikliniske tilbudet i psykosepoliklinikken/FACT-teamet er hovedsakelig et spesialisert tilbud til:

 • Personer over 18 år med alvorlig psykisk lidelse innen schizofrenispekteret, som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært poliklinisk eller kommunalt tilbud i aktuell sykdomsfase. Behandling og oppfølging skal likevel skje i tett samarbeid med kommunalt tilbud der det er mulig.
 • Behandling er påkrevd og det er behov av sammensatte og koordinerte tjenester som krever høy grad av tverrfaglig samarbeid / tverrfaglig teamarbeid.
 • Det er behov for tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.
 • Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig.
 • Det foreligger alvorlig svikt i sosial fungering.
 • Det er nødvendig å samordne hjelp og oppfølging fra ulike instanser for å gjennomføre en behandlingsplan.

 
Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å kartlegge, vurdere, behandle og følge opp tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Være vedtaksansvarlig for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Polikliniske samtaler og ambulant oppfølging av pasienter
 • Gruppebehandling
 • Tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med eksterne instanser
 • Veiledning til samarbeidsparter og avdelinger i kommunen
 • Deltagelse i utviklingen av behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

 
Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk

 
Personlige egenskaper

 • Pasientorientert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner

 
Vi tilbyr

Stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale om bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri tiltgang på velutstyrt treningssstudio og hytte i Alvøen. Parkering er gratis og under tak. Vi forsøker å legge til rette for videreutvikling og økt kompetanse.


Dokumentasjon

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.


Tiltredelse: Snarest


Kontaktperson: Kirsti Sætre, tlf: +47 55 50 74 25 / +47 938 25 805.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. februar 2020