Du er her

Psykologspesialist ved smertepoliklinikken

Helse Stavanger HF - Klinikk A / anestesiavdelingen

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med nærmere 8000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Anestesiavdelingen er en del av Klinikk A som består av bl.a. smertepoliklinikken, intensivavdeling, ortopedisk avdeling, operasjon og dagkirurgi. Anestesiavdelingen samarbeider med Intensivavdelingen.

Avdelingen har 1-års vikariat i 50 % stilling som psykologspesialist ved smertepoliklinikken.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver

 • Arbeide tverrfaglig med leger (anestesileger, almennpraktikere og andre), anestesisykepleier, fysioterapeut , psykologspesialist og sekretær for å ivareta og behandle pasienter med smerteproblemstillinger
 • Opplæring av LIS-3 innen anestesiologi 
 • Smerteklinikken har poliklinisk drift, og tverrfaglig tilnærming og tett samarbeid med øvrige tilsette etterstrebes, men det er også selvstendig arbeid.Selvstendige vurderinger og tilsyn på avdelinger både sammen med andre og i alenekontakt med pasient kan være aktuelt. I fremtiden og i perioder kan deltakelse i akutt-smerteteamets oppfølgning være aktuelt i større grad


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialist i klinisk helsepsykologi. Hvis søker ikke har dette, er det aktuelt å legge til rette for videreutdanning innen feltet
 • Psykolog med relevant klinisk spesialistutdanning eller tilsvarende med interesse for mestringsorientert behandling, biopsykososial forståelse og tverrfaglig arbeidsmåter
 • Fordypning i kognitiv atferdsterapi vil være en fordel
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum har bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på minimum B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfelles, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå


Personlige egenskaper

 • Søker etter positiv, selvstendig og fleksibel innstilt person, i stand til å samarbeide med andre, også personal på avdelinger, og som kan forholde seg til pasienter med varierende velbefinnende på grunn av sykdom og smerter
 • Evne til selvstendighet i arbeidet
 • Nysgjerrighet på utvikling av drift


Vi tilbyr

 • Lokale og nasjonale kurs
 • Faglige samlinger
 • Seminarer for psykologer
 • Lønn etter sentrale avtaler
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger


Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon: Inger Brit Torkildsen Bakkalia, avdelingssjef, tlf. 958 24 553.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. september 2023