Du er her

Psykolog­spesialist / Psykolog

Helse Fonna, Spesialisert behandling Haugesund

Konsultasjonspsykiatri – Psykiske helsetjenester for somatikken

Stillinga er knytt til behandlarteam som har ansvar for akuttpost og Team for konsultasjonspsykiatri ved Haugesund sjukehus. Teamet har samla sett følgande stillingar: 2 spesialistar i psykiatri, 2 psykologspesialistar, 3 LIS 3, 3 LIS 1 og spesialsjukepleiar.

Behandlar team / konsultasjonsteam ved Haugesund sjukehus er i ein omorganisering. Seksjonen er i ein spennande prosess med både nybygg og integrering av felles psykiatrisk og somatisk akuttmottak. Konsultasjonsteamet har tilsynsvirksemd i somatikken, skal ha ei rolle i akuttmottaket og utvikla psykiske helsetenester for somatiske pasientar. For tida etablerer vi  psykologiske mestringskurs for pasientar med kroniske lidingar. Vi har òg, i samarbeid med resten av sjukehuset, fokus på å tidleg fanga opp helseskadeleg bruk av rus og psykiske lidingar.

Utover det interne samarbeide inn mot somatiske avdelingar, samarbeidar vi tett mot DPS, rusinstitusjonar og kommunale tenestar. Stillinga gir god moglegheit for å bygga kompetanse innan psykosomatikk/ helsepsykologi og det vil vera gode moglegheiter for å vera med å utforma tenestene.

Vi kan tilby eit spennande fagmiljø. Ved Helse Fonna skjer mykje spennande forsking og kvalitetsforbetring. Seksjonen har eit aktivt forskingsmiljø, med fleire fullførte PhD gjennom dei siste åra.
 

Arbeidsoppgåver

 • Gjennomføre tilsyn på pasientar innlagt ved somatiske sengepostar.
 • Bidra til utvikling og drift av psykologiske mestringskurs ved kroniske lidingar.
 • Behandlingsoppgåver for somatiske pasienter med behov for psykologisk behandling.
 • Behandlingsoppgåver på akuttpost.
 • Undervisning.
 • Veiledning.
 • Fagutvikling.

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som psykolog.
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg.
 • Personer uten norsk som morsmål må minimum ha bestått språktest C1-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad.

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Ønske om å vere med å utvikle fagfeltet helsepsykologi.
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø.
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert.
 • Du tilpassar deg lett, er løysningsorientert og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.
 • Høgt fagleg nivå.
 • Tilrettelegging for relevant spesialisering.
 • Triveleg arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon
Heine Hagenberg, avdelingsleiar, tlf. 52 73 27 22/920 69 067
Diana Heggen Lauritzen, enhetsleiar, tlf. 900 75 915/ 52 73 27 21

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai
 

Søknadsfrist
24. mai 2021