Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk og Vinje kommune

 

 

 

Arbeidsoppgåver innan både spesialist- og kommunehelsetenesta. Stillinga kan nyttast til spesialisering innan samfunns- og allmennpsykologi og/eller arbeid- og organisjasjonspsykologi.

Kvalifikasjonar for båe felt:

 • Kompetanse innan kognitiv terapi, MCT eller liknande terapimetodar
 • Erfaring med individuelle samtaleforløp
 • Engasjement i tverrfagleg samarbeid
 • God kommuniksjons og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø
 • God skriftleg framstillingsevne

Me tilbyr:

 • Høve til fagleg utvikling internt og gjennom kurs, etterutdanning og spesialisering i arbeids-og organisasjonspsykologi og/eller innan samfunns- og allmennpsykologi.
 • Arbeidstid, dagtid på kvardagar
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe bustad

Arbeidsgjevar/stad:

 • Rehabiliteringssenteret AiR har arbeidsgjevaransvaret for stillinga, og det er også der kontorstaden hovudsakleg vil vera.
 • Om du er interessert i natur og friluftsliv vil omgjevnadane i Vinje kommune og Vest- Telemark kunne gje deg rike opplevingar i alle årstider.


Om AiR-klinikk
AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse bidra til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning. AiR-klinikk har fire team som består av psykolog, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog. Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar. Opphaldet for kvar gruppe er døgnbasert og går over fire veker.

Arbeidsoppgåver:

 • Individuell rettleiing
 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Gjennomføring av kartlegging og vurderingssamtaler
 • Vera primærkontakt med ansvar for generell rettleiing
 • Ha kontakt med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte
 • Særfagleg oppfylging ved behov
 • Henvisingar ved behov
 • Arbeid med epikrise for deltakar


Om Vinje kommune
Sidan stillinga som kommunepsykolog er nyoppretta vil du med utgangspunkt i kommunens behov og din kompetanse og interesser, få høve til å deltaka i utforminga av arbeidsoppgåvene. Det vert difor lagt stor vekt på dine personlege eigenskapar.

Arbeidsoppgåvene fordeler seg i fem hovudgrupper:

 • System- og samfunnsrettaarbeid
 • Rettleiing og fagstøtte
 • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Lågterskel behandling og oppfølging
 • Tverrfagleg/fleirfagleg samarbeid. Eit særleg fokusområde er barn og unge.


For meir informasjon, kontakt:
Assisterande AiR-klinikkleiar, Siri Mørch, tlf.+47 35 06 28 00 / siri.morch@air.no
Administrasjonsleiar AiR-klinikk, Jon Hovda, tlf. +47 35 06 28 00 / jon.hovda@air.no
Helse- og omsorgssjef i Vinje kommune, Kari Dalen, tlf. +47 478 94 710 / kari.dalen@vinje.kommune.no


Du finn elektronisk innsending av søknad og CV her:
rehabilitering.no/ledigestillingar


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som utkommer 1. november 2019
 

Søknadsfrist
15. november 2019