Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 300 tilsette og eit budsjett på nesten 3 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.

Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 x 100% fast stilling for psykologspesialist/ psykolog. Vi yter tenester til personar med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Psykiatrisenteret består av tre seksjonar; rus, døgn og dag.

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Behandling ut fra den einskilde pasient sine behov
 • Vi legg vekt på brukermedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta
 • Samhandling med pårørande
 • Psykologar er saman med legane med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med reiseverksemd og ambulant arbeid

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/ psykolog
 • Klinisk erfaring og/ eller interesse for for arbeid med rusavhengigheit og psykiske lidingar
 • Førarkort klasse B
 • Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Eigenerklæring om vaksinasjon- immunitestilhøve, tuberkuloseundersøking og MRSA- testing må fyllast ut ved tilsetting

Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioriter oppgaver i en hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss
 • Personleg eigna

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldande avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode mulegheiter for fagleg utvikling
 • Engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • For ikkje- spesialister vert det lagt tilrette for å fullføre spesialisering

Kontakt
May Kristin Sæther, seksjonsleiar NPS Dag, tlf.  (+47) 901 17 856/ (+47) 57 86 43 30
Arild Nøsdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf.  (+47) 57 86 43 42 / (+47) 57 86 43 30
 

Lenke til annonsen
 

Søknadsfrist
28. september 2019