Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Rehabiliteringssenteret AiR og Vinje kommune

Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk er ein landsdekkande ideell institusjon innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering. Sjå www.rehabilitering.no

 

 

Rehabiliteringssenteret AiR og Vinje kommune etablerer no ei spennande, nyskapande stilling for  psykologspesialist/psykolog. Stillinga er delt 50/50 mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Dersom aktuelt gjev stillinga høve til spesialisering innan samfunns- og allmennpsykologi.


Rehabiliteringssenteret AiR - klinikk
Me arbeider i team med lege, psykolog/samtaleterapeut, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog. Saman støttar me deltakarane våre ut frå ei heilskapleg tilnærming til endringsprosessar.

AiR-klinikk har i dag totalt fem stillingar for psykolog/samtaleterapeut.

Arbeids- og ansvarsområde:

Medverke til å legge til rette for auka arbeidsdeltaking for personar med samansette plager og nedsett arbeidsevne ved betre forståing for eigne ressursar og auka mestringskjensle gjennom:

 • Individuelle konsultasjonar
 • Undervisning
 • Tverrfagleg sparring og samarbeid

Klinikken er samlokalisert med Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering.
 

Vinje kommune
Kommunepsykologen skal ivareta eit breitt spekter av arbeidsoppgåver som fordeler seg i fem hovudgrupper: System- og samfunnsretta arbeid, rettleiing og fagstøtte, helsefremjande og førebyggjande arbeid, lågterskel behandling og oppfølging og tverrfagleg/fleirfagleg samarbeid. Eit særleg fokusområde er barn og unge. Sjå www.vinje.kommune.no

Arbeid og ansvarsområde:

Stillinga er nyoppretta og du vil få høve til å deltaka i utforminga av arbeidsoppgåver, med utgangspunkt i kommunens behov og din kompetanse og interesser.


Faglege kvalifikasjonar:

 • Erfaring med individuelle samtaleforløp. Det er ei føremon om du har erfaring innan kognitiv metodikk.
 • Interesse for tverrfaglege funksjonsvurderingar.
 • Interesse for undervising og gruppeprosessar.
 • Teamspelar som kan gjera andre gode gjennom konstruktiv fagleg dialog.
 • God skriftleg framstillingsevne.
 • God evne til samarbeid.
 • Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Me tilbyr:

 • Innhaldsrike og gjevande arbeidsdagar
 • Høve til fagleg utvikling både internt i organisasjonane og gjennom kurs, etterutdanning og spesialisering
 • Topp arbeidsmiljø
 • Fantastisk natur og omgjevnader
 • Hjelpe til å skaffe bustad
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Rehabiliteringssenteret AiR har arbeidsgjevaransvaret for stillinga.

Praktiske opplysingar
Type tilsetting: Fast 100%
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: Etter avtale
Arbeidsstad: Rehabiliteringssenteret AiR og Vinje kommune.
Søknad leverast via nettløysinga: https://rehabilitering.no/ledigestillingar


For meir informasjon, kontakt:

Leiar AiR-klinikk, psykolog Matias I.S.W. Nielsen, tlf. +45 61 30 63 15, e-post: matias.i.s.w.nielsen@air.no eller direktør AiR, Svein Kostveit, tlf. 480 37 560, e-post svein.kostveit@air.no

Helse- og omsorgssjef Vinje kommune, Kari Dalen, tlf. 478 99 710, e-post kari.dalen@vinje.kommune.no eller avdelingsleiar psykisk helse og rus, Carsten Hald, tlf. 909 37 093, e-post carsten.hald@vinje.kommune.no

 

Søknadsfrist
6. august 2019