Du er her

Psykologspesialist, klinisk barn

Sykehuset i Vestfold - Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Glenne regionale senter for autisme

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Glenne regionale senter for autisme har utredning, diagnostikk og behandling av mennesker  i alle aldre med autismespekterforstyrrelser som sine hovedoppgaver. Arbeidsprosessene forankres med et tydelig perspektiv på samhandling med kommunehelsetjenesten rundt kompetanseoverføring og gjensidig kompetanseutvikling.  

Henvisning til senteret om tjenester skjer der hvor det foreligger en kvalifisert mistanke om autismespekterforstyrrelse eller hvor en slik diagnose allerede foreligger. Henvisningsrett til senteret har fastleger, spesialister/spesialisttjenester, overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven og barnevernledere i kommunene.

Senteret er en spesialisert poliklinikk  med ambulante tjenester,  hvor kurs og konferanser utgjør en del av arbeidsformen. Behandlingstilbudene skal så langt som mulig forankres i vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om beste kliniske praksis. 

Glenne regionale senter for autisme har ledig 100 % fast stilling som

Psykologspesialist

100 % stilling utlyses for klinisk psykolog barn og unge til videreutvikling av senterets polikliniske tjenester.

Stillingen ønskes anvendt på tvers av avdelingens behov for utredning og behandling.

Seksjonene har sammensatt kompetanse hvor overlege/barne- og voksenpsykiater, psykolog, ansatte med master i sosial og helsefag inngår.

Arbeidsmetodene omfatter intervju/samtale med pasienter/foresatte/kommunale tjenesteytere, psykiatriske og psykologiske vurderinger, drøfting av resultater i team, og kliniske behandlingstiltak for pasienter.    
Det tas initiativ til og stimuleres til fagutvikling og forskningsaktivitet i samråd med senterets ledelse og våre samarbeidsparter.


Kvalifikasjoner 

  • Stillingen ønskes primært besatt av psykologspesialist men kan også søkes av psykolog under spesialisering med kort tid (3-6 mnd) til godkjenning av spesialitet
  • Søkere må ha utdanning som psykolog med norsk  godkjenning
  • Det forutsettes gode muntlige og skriftlige framstillingsferdigheter på norsk
  • Søkere bør videre ha erfaring med klinisk arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser
  • Det er ønskelig at søkerne er kjent med standarder for beste kliniske praksis og med anvendt atferdsanalyse


Personlige egenskaper 

  • Personlig egnethet for stillingen omfatter gode evner til samarbeid, evne til fleksibilitet, og å forvalte kunnskap om samhandling mellom og på tvers av nivåer for helsetjenester
  • Det vil bli stilt krav til fleksibilitet og det er en fordel at søkere har sertifikat og disponerer bil


Vi tilbyr 

  • Vi kan tilby spennende utfordringer i et fagmiljø som er veletablert, aktivt og inspirerende
  • Den som ansettes må forvente å delta i fagutvikling/forskningsaktivitet og prosjektbasert arbeid i tillegg til sine kjerneoppgaver

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Kontaktinformasjon: Arne T Gulbrandsen, seksjonsleder, tlf. 33 03 64 52.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. mai 2019