Du er her

Psykologspesialist eller psykolog med ynskje om spesialisering

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark, med Seljord kommune som vertskommune

Spennande stillingar som psykologspesialist eller psykolog

med ynskje om spesialisering 


Fem kommunar i Vest-Telemark søkjer etter psykologspesialist eller psykolog med ynskje om spesialisering innan klinisk samfunns- og allmennpsykologi.

Som fylgje av nasjonal satsing innan psykisk helse og rus er det tilsett ein psykolog i eit interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark, med Seljord kommune som vertskommune. Kommunane har prioritert til saman to psykologstillingar. Det er no ledig ei fast stilling i 100 % og eit vikariat i 100 % for perioden 01.01.2022 til 31.07.2022.

Vest-Telemarkkommunane er utviklingsorienterte og søkjer etter psykologar som vil vera med i utviklinga av tenestene. Kommunene har definert barn og unge som særskilde satsingsområde.


Det vert lagt vekt på fylgjande arbeidsområde for psykologstillingane:

  • Plan og utviklingsarbeid
  • Tverrfagleg arbeid, både primærførebyggjande og oppfølging i enkelt saker
  • Rettleiing av faggrupper/profesjonar
  • Klinisk arbeid

Prioritering og organisering av arbeidet vil føregå i dialog mellom den psykologen som blir tilsett og kommunane, og vera forankra i samarbeidsavtale mellom kommunane i regionen. 
Kommunane i Vest-Telemark vil ta stilling til eit interkommunalt samarbeid om Rask psykisk helsehjelp i løpet av fyrste halvår 2022. Les meir om dette her NAPHA: https://www.napha.no/content/13931/rask-psykisk-helsehjelp 

Psykologane vil få tilbod om kompetanseutvikling og deltaking i lokale fagnettverk, enten i regi av spesialisthelsetenesta og/eller psykologar i andre kommunar, samt rettleiing, individuelt eller i gruppe. Det vert gjeve konkurransedyktig løn og medlemskap i kommunal pensjonsordning. Dersom søkjar ikkje har gjennomført spesialisering, vil det ved tilsetjing bli lagt til rette for spesialisering innan klinisk samfunns- og allmennpsykologi.

Søkjar må ha norsk autorisasjon. Det er krav om godkjend politiattest før tilsetjing.

Søkjar må ha førarkort. Bil vert stilt til disposisjon i arbeidstida. 

For meir informasjon om stillingane kontakt kommunalsjef Beate Våge Lia, tlf. 412 34 321 eller e-post beate.lia@seljord.kommune.no.

Informasjon om kommunane i regionen er tilgjengeleg på www.fyresdal.kommune.no  www.kviteseid.kommune.no www.nissedal.kommune.no  www.seljord.kommune.no  www.tokke.kommune.no 

Sei frå om kva for stilling du er mest interessert i, fast eller vikariat. Stillingane med lenke til elektronisk søknadsskjema er tilgjengeleg på www.seljord.kommune.no/ledige-stillingar 

Velkommen som søkjar!
 

Søknadsfrist
20. januar 2022