Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Psykiatrisk avdeling Blakstad, behandlerseksjon alderspsykiatri

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdeling for behandling av psykiske lidelser. Befolkningen for vårt opptaksområde er i underkant av 500.000 innbyggere fordelt på 26 kommuner. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner, et bredt poliklinisk tilbud, . Vi samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen har to alderspsykiatriske døgnseksjoner med til sammen 20 sengeplasser og en alderspsykiatrisk poliklinikk.

Psykiatrisk avdeling Blakstad, behandlerseksjon alderspsykiatri har ledig  fast 100% stilling for psykologspesialist.

Overlegene og psykologene er organisert i egen behandlerseksjon med avdelingsoverlege som nærmeste leder. Seksjonen har fire overleger og to psykologspesialister.  I tillegg er det leger i spesialisering tilknyttet  hver av våre alderspsykiatriske døgnseksjoner.

De alderpsykiatriske døgnseksjonene tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. Bemanningen består av erfarent miljøpersonale (sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere med og uten spesialutdanning), fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.  Tverrfaglig arbeid vektlegges og det er tett samarbeid mellom de to døgnseksjonene. Det er også et nært samarbeid med Alderspsykiatrisk poliklinikk, blant annet med felles inntaksmøte og felles fagdager. Med to alderspsykiatriske døgnseksjoner og alderspsykiatrisk poliklinikk samlet på ett sted, er vi et stort og kompetent fagmiljø.Vi samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre seksjoner på sykehuset og i andre deler av spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.
 
Avdelingen etterstreber å arbeide etter en visjon der stor grad av medarbeiderdeltagelse (samvalg) ligger til grunn for tjenestetilbudet, sammen med fokus på optimalisering av funksjon, og kontinuitet og samhandling i alle forløp.


Arbeidsoppgaver 

 • Klinisk spesialistarbeid innen voksenpsykiatri i alderspsykiatrisk fagområde
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven kan bli aktuelt
 • Bidra til effektive  pasientforløp i samarbeid med tverrfaglig team bestående av leger, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og øvrig miljøpersonale
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere (DPS, kommunale helse og omsorgstilbud, 1. linjetjenesten)


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist (fortrinnsvis nevropsykologi/ gerontopsykologi), alt. klinisk voksenspesialist med interesse for nevropsykologi/gerontopsykologi. Psykologer snart ferdig med spesialisering i overnevnte spesialiteter oppfordres å søke
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Interesse for utredningsarbeid innen fagfeltet
 • God rolleforståelse, selvstendig og trygg i arbeidet
 • Har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Skaper tillit og gode relasjoner til andre
 • Tydelig, engasjert og etterrettelig
 • Initiativrik, handlekraftig, lojal og inkluderende
 • Strukturert og systematisk
 • Fleksibel og tåler å stå i endringsprosesser
 • Personlig egnethet vektlegges            


Vi tilbyr 

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • En mulighet til å være med på å påvirke og utvikle for fremtiden
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning
 • Ulike velferdstilbud


Kontaktinformasjon: Elisabeth Mork, avdelingsoverlege, tlf. 477 16 002 og Michelle Strand Håkull, seksjonsleder, tlf. 66 75 11 88, e-post michak@vestreviken.no

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. januar 2020