Du er her

Psykolog­spesialist

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk døgnenhet er det ledig en fast stilling som psykologspesialist i 100 % fra 01.01.20

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker en erfaren og trygg psykologspesialist til sentral stilling ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet.

Voksenpsykiatrisk tilbyr offentlige spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern i Oslo. Avdelingen har både DPS og sykehusfunksjon og består av ni enheter: Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Allmennpsykiatrisk døgnenhet, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for administrasjon og økonomi og Enhet for kunnskapsutvikling.

Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen post med 11 pasientsenger. Døgnenheten samarbeider nært med Akuttpsykiatrisk døgnenhet om pasientflyt, prioriteringer og behandling. Flertallet av innleggelsene i døgnenhetene er subakutte etter mottak ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, i tillegg har døgnenheten et elektivt tilbud for pasienter polikliniske forløp i andre enheter. De fleste pasientene er frivillig innlagt. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykose, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Enheten bemannet med to overleger, psykologspesialist, to LIS, psykolog i spesialisering, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleiere i turnus.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter innlagt i døgnenheten
 • Bidra til å utvikle og sikre gode rutiner og prosesser for utrednings- og behandlingsforløpene i enhetene, herunder pakkeforløp og nasjonale faglige retningslinjer
 • Bidra med internundervisning og pasientopplæring
 • Delta aktivt i prioriteringsarbeid knyttet til henvisninger, innleggelser og utskrivelser
 • Gi veiledning til psykolog i enheten og øvrige tverrfaglig personell
 • Delta aktivt i tverrfaglige team
 • Gi råd til enhetsleder i psykologfaglige spørsmål
 • Samarbeide med fagpersonell i andre enheter i avdelingen
 • Eksterne veiledningsoppdrag kan også være aktuelt


Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en erfaren og trygg medarbeider med oppdatert faglig kompetanse 
 • Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi 
 • Erfaring fra og interesse for døgnbehandling og døgndrift 
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsforbedring 
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner, personlig egnethet og interesse for tverrfaglig teamarbeid.   
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse
   

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø  
 • Høy faglig kompetanse 
 • Veiledning / undervisning
 • Lønn etter avtale, av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon 

Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Innholdet i cv‘en må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.  

Enheten samarbeider nært med øvrige sykehusenheter både i somatikk og psykisk helsevern, samt med de psykiske helsetjenestene i de bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er trygt, aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning. Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.
 

Kontakt

Carl M. Nesvåg, enhetsleder, tlf. 22 02 99 21
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen 
 

Søknadsfrist
1. januar 2020