Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Glenne regionale senter for autisme

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Glenne regionale senter for autisme er en avdeling i klinikk psykisk helse og rusbehandling som har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekterforstyrrelser (ASF) for mennesker i alle aldre som sine kjerneoppgaver. Avdelingen er unik med sitt helhetlige tilbud for både barn og voksne, noe som muliggjør ivaretakelse av livsløpsperspektiv og kontinuitet.

Avdelingen har sammensatt kompetanse hvor overleger (spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri), psykologspesialist, psykolog og ansatte med master i helsefag eller pedagogiske fag inngår.  Eksempler på behandling kan være tidlig intensiv behandling for små barn med autismespekterforstyrrelser (EIBI), psykoedukative behandlingsforløp om autismespesifikke utfordringer for ungdom og voksne, samt behandling av komorbide tilstander som angstlidelser, depresjon og tvangslidelser, samt vurdering av medikamentell behandling. Indirekte behandling gjennom systematisk veiledning til kommunens tjenesteytere og pårørende utgjør en vesentlig komponent i arbeidet.

Avdelingen har også oppgaver som regional kompetansetjeneste i Helse Sørøst med ansvar for fagutvikling og formidling av kompetansetjenester i samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjenester.

Henvisning til avdelingen skjer etter kvalifisert mistanke om autismespekterforstyrrelse eller når en slik diagnose allerede foreligger.  Fastleger, psykologer, spesialister/spesialisttjenester, overordnet faglig ansvarlig for helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 og barnevernledere i kommunene har henvisningsrett.

Glenne regionale senter for autisme har ledig 100 % stilling som psykologspesialist.

Stillingen er primært knyttet til avdelingens behandlingsteam, men det kan også være aktuelt å bidra inn i avdelingens utredningsarbeid og andre oppgaver i avdelingen, utfra behov og søkers kompetanse. 

Stillingen innebærer selvstendig arbeid med pasienter og samarbeidspartnere, samt inngåelse i teamarbeid.

Den som ansettes må forvente å delta i undervisning/fagutvikling/forskningsaktivitet og prosjektbasert arbeid i tillegg til sine kjerneoppgaver. Alle fagressursene i avdelingen skal kunne bidra inn i kompetanstjenester i regionen. 


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist med relevant spesialistutdanning (barne- og ungdoms-, voksen-, habiliterings- eller nevropsykologi). Psykologer med mindre enn ett år til ferdig spesialitet kan også søke
 • Søker bør ha erfaring med klinisk arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser
 • Høyt faglig nivå, forankret i kunnskapsbasert praksis
 • God evne til å gi veiledning til kollegaer og samarbeidspartnere
 • Gode ferdigheter til å forvalte kunnskap om samhandling mellom og på tvers av nivåer for helsetjenester
 • Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og løsningsorientert
 • Effektivitet i arbeidsprosesser og evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God arbeidskapasitet og selvorganiseringsevne
 • Vi ønsker deg som ønsker å bidra aktivt i å løse avdelingens oppdrag og videre utvikling 
 • Relevant tidligere arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt  


Vi tilbyr 

 • Vi kan tilby spennende utfordringer i et fagmiljø som er veletablert, inspirerende og hele tiden i utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner
som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Hilde Tafjord, avdelingssjef, tlf. 911 21 434.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. november 2019