Du er her

Psykologspesialist

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Klinikk Psykisk helsevern, Regional Sikkerhetsavdeling, Avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 14,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring 

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet 

St. Olavs hospital – Universitetssykehuset i Trondheim – lea akte golme skïemtjegåetiegïehtelimmijste Helse Midt-Norgesne. Stööremes bielie gïehtelimmeste lea Tråantesne gusnie mijjen lea akte Europan jeenjemes daajbaaletje skïemtjegåetijste. Skïemtjegåetie lea tseegkesovveme Medisijnen jïh healsoevitenskapten fakulteetine ektine NTNU:sne, jïh daesnie klinihkerh, dotkijh jïh studeenth loevtsæjresne berkieh. St.Olavs hospital medtie 11 500 barkijh åtna jïh brutto budsjedte lea 14,6 millijardh kråvnine. Vielie bïevnesh sijjesne www.stolav.no

Gellievoetebæjhkoehtimmie  

Mijjieh sïjhtebe barkijh edtjieh guvvine årrodh årroji gellievoeteste, jïh dan åvteste haestebe gaajhkesidie gïeh maehteles, barkoem mijjen luvnie ohtsedh, saaht mij tjoelide, aaltere, funksjovneheaptoe, nasjonaale jallh etnihkeles maadtoe. Seammalaakan jis datne guhkebe gaatoem barkoejieleden ålkolen åtneme. 

Vi søker etter psykologspesialist ved Regional Sikkerhetsavdeling med interesse for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri 
Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Klinikk Psykisk helsevern
 


Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har ca. 200 ansatte og er organisert som en av fire avdelinger under Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet.

Avdelingen har både nasjonale, regional og lokale tilbud og oppgaver. Sikkerhetspsykiatri er et prioritert område med gode muligheter for utvikling og vekst.

Vi søker deg som ønsker å jobbe ved Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) består av to regionale sikkerhetsposter som dekker hele Helse Midt-Norge (HF’ene i Trøndelag, Møre og Romsdal), en lokal sikkerhetspost og et nyoppstartet Ambulant Sikkerhetsteam som dekker St. Olav sitt opptaksområde. Vi søker deg som har interesse for fagfeltet og vil være med på å videreutvikle sikkerhetspsykiatrien. 

Avdelingen består også av flere seksjoner:

 • Sentral Fagenhet for dom til tvungen omsorg har en landsdekkende funksjon
 • Spesialpoliklinikken består av fire tilbud: Fengselspoliklinikk, sinnemestring og ulike tilbud knyttet til seksuelt avvikende atferd
 • Nasjonal Enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet
 • Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.


Arbeidsoppgavene består blant annet av: 

 • Utredning og diagnostisering
 • Behandlingsansvar og vedtaksansvar
 • Risikovurderinger
 • Fagutviklingsarbeid
 • Samarbeid med andre interne og eksterne enheter
 • Tvungen observasjon etter straffeprosesslovens bestemmelser


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Med hjemmel i helselovgivningen kreves utvidet politiattest ved ansettelse


Personlige egenskaper 

 • Vi legger vekt på selvstendighet, evnen til å ta avgjørelser og målrettet arbeid, samt fleksibilitet
 • Søkeren må ha gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i et tverrfaglig team, samt bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Det vil bli lagt vekt på søkerens egnethet, erfaring og interesser innenfor avdelingens ansvarsområde


Vi tilbyr 

 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå, et engasjert fagmiljø og med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Vi ber deg ber deg om å oppgi minst to referanser. Du må legge ved vitnemål, attester og evt. autorisasjon med den elektroniske søknaden som sendes i WebCruiter.


Kontaktinformasjon 

 • Karl Heinrik Melle, seksjonssjef, tlf. 911 07 191
 • Berit Karlsson Skaale, seksjonssjef, tlf. 984 55 943
 • Antje Gross-Benberg, avdelingssjef, tlf. 984 08 238
 • Hanne Foss Berget, seksjonssjef, tlf. 900 67 804


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. august 2024