Du er her

Psykologspesialist

St. Olavs Hospital - Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 12,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Mangfoldserklæring

Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet

Sentral fagenhet for tvungen omsorg (Fagenheten) er organisatorisk underlagt Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet. Sentral fagenhet samarbeider tett med de øvrige seksjonene i Avdeling for Sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri.
Fagenheten ble etablert i 2002. Fagenhetens oppgaver er definert i Straffelovens § 63 og i en egen forskrift; Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg. Fagenheten har en nasjonal funksjon og er ansvarlig for sikkerhet og omsorg i gjennomføringen av alle dommer til tvungen omsorg i Norge, se lenke for mer informasjon: Sentral fagenhet for tvungen omsorg - St. Olavs hospital (stolav.no). I tillegg til omsorgsdømte kan enheten motta varetektssurrogat, jfr. straffeprosessloven § 188 og rettspsykiatriske undersøkelser i døgnenhet jfr. straffeprosessloven § 167.

Dom på tvungen omsorg er en særreaksjon for lovbrytere som etter straffeloven er funnet utilregnelig på grunn av høygradig psykisk utviklingshemming eller utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand der retten finner at tvungen omsorg ivaretar samfunnsvernet bedre enn dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dette etter en lovendring fra 1. oktober 2020. Det vil også si at de omsorgsdømte kan ha flere ulike grunntilstander, inkludert psykoselidelser, autismespekterforstyrrelser, ulike utviklingsforstyrrelse, ruslidelser, psykisk utviklingshemming med mer, og gjerne i kombinasjon med hverandre.

Fagenheten består av en sengepost og et fagteam bestående av leger/overleger, psykologer/psykologspesialister, fagrådgivere, fagutvikler, rådgivere, merkantil og ledelse. Fagenheten har per dato ansvar for 40 omsorgsdømte som gjennomfører særreaksjonen i fagenhetens sengepost eller i eksterne tiltak, fortrinnsvis i sin hjemkommune.

Felles for alle omsorgsdømte er at de har økt risiko for alvorlig vold. Det “doble mandatet” til Fagenheten viser derfor til at de er i behov både av behandling mot sitt adferdsproblem, og at samfunnet trenger beskyttelse mot ny alvorlig vold. Forebygging av ny vold gjennom risikovurdering og risikohåndtering, er derfor sentral i Fagenhetens ansvarsområde.

 

Vi søker psykologspesialist med særlig interesse for fagområdet i skjæringsfeltet mellom rettspsykiatri, strafferett, sakkyndighet og habilitering. Rettspsykiatri og strafferett har gjennomgått store endringer i løpet av de senere årene, og vi inviterer deg til å bidra i den videre utviklingen i dette spennende fagfeltet. Enheten har solid kompetanse på blant annet sakkyndighet, seksuallovbrudd, voldsproblematikk, psykoselidelser, psykisk utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser med mer.
Som psykologspesialist vil du samarbeide med et av landets sterkeste fagmiljøer både innen klinikk og forskning. Samarbeidet mellom de ulike seksjonene er godt og stor grad av tverrfaglighet. 

Psykologer har selvstendig fagansvar for de omsorgsdømte man får tildelt av leder, men samarbeider tett med andre psykologer, inkludert spesialister på nevropsykologi, habilitering, barn og unge og voksne, leger og overleger, i tillegg til andre faggrupper.

Du vil komme til et dynamisk miljø med stor grad av selvstendighet i arbeidet og med mulighet for å utvikle deg som fagperson innen mange retninger. Det er gode muligheter for både forskning og undervisning om det er ønskelig, samt sakkyndighetsarbeid støttes.   


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og vurdering, herunder differensialdiagnostikk og funksjonsdiagnostikk
 • Behandlingsansvar og vedtaksansvar
 • Utarbeidelse av risikovurderinger
 • Oppdrag i retten
 • Fagutviklingsarbeid, både i døgnavdelingen og i vårt ambulante fagteam
 • Samarbeid med andre seksjoner, herunder Regional Sikkerhetsavdeling
 • Undervisning/opplæring individuelt og i grupper
 • Reisevirksomhet må påregnes.
 • Med hjemmel i Lov om psykisk helsevern §4a-7, inkludert helsepersonelloven § 20a annet ledd, kreves politiattest ved ansettelse

Endring i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Godkjent spesialist
 • Psykologer innenfor visse spesialiseringer som har kort tid igjen vil bli vurdert. Flere spesialiteter kan være relevant. Vi har dyktige psykologspesialister innenfor ulike fagfelt som kan bidra med veiledning.
 • Bred erfaring og kompetanse med målgruppen (i straffesakskjeden)

 
Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på kompetanse og personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Ansvarsbevissthet og evne til å arbeide strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Høyt faglig og etisk fokus, inkludert rettssikkerhet for målgruppen


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing, 2 % pensjonstrekk
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Vennligst oppgi minst to referansepersoner


Kontaktinformasjon:
Berit Karlsson Skaale, leder Sentral fagenhet for tvungen omsorg, tlf. 984 55 943


Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. november 2023