Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Rus- og psykisk lidelse poliklinikk
Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte
DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatriske døgnpost, en BET-døgnpost, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.  
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
ROP Vestfold er et tverrfaglig team som tar utgangspunkt i en integrert behandlingsmodell og arbeider etter anbefalinger i ROP-retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. I praksis vil dette innebære å jobbe i pasientens eget miljø og i et nært samarbeid med relevante tjenesteytere. ROP Vestfold er et samhandlingsteam/sambehandlingsteam. Dette innebærer at ROP Vestfold inkluderer andre helsetjenester, både kommunal helsetjeneste og fra spesialisthelsetjenesten for øvrig.  
 
Metodikk/tilnærming: Utgangspunktet er kontaktetablering og relasjonsetablering over et lengre tidsperspektiv sammenliknet med tradisjonell poliklinisk behandling. Dette gjelder både i forhold til pasienter og samhandlende instanser på ulike nivåer. Den integrerte behandlingen er valgt på grunnlag av fire verdier: Samtidighet, kontinuitet, tilgjengelighet og individuell oppfølging der pasientens eget perspektiv er utgangspunktet i den metodiske tilnærmingen.
 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging og utredning av rus og psykisk lidelse
 • Motivasjonsarbeid
 • Konsultasjon og veiledning
 • Psykoedukasjon
 • Koordinering internt i eget helseforetak og ovenfor kommunal helsetjeneste
 • Samtalebehandling
 • Arbeid med familier
 • Følge rutiner gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner
 • Psykologspesialist
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Kompetanse til å etablere gode relasjoner til pasientene
 • Fleksibilitet til å mestre en uforutsigbar hverdag
 • Gode evner og motivasjon til tverrfaglig samarbeid i team og med andre instanser
 • Tålmodighet til å stå i endringsarbeid over tid
 • Evne og vilje til eklektisk tilnærming i pasientarbeidet
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen         

Vi tilbyr
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 
 

Kontaktinformasjon: Kenneth Kvisle, seksjonsleder, tlf. 414 60 738.
 
 
 
Søknadsfrist
23. oktober 2020