Du er her

Psykologspesialist

Statens barnehus Oslo, Felles enhet for Forebygging, Oslo politidistrikt
Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid. Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet. Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.
Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for forebygging består av 2 seksjoner, Seksjon for kriminalitets forebygging og Statens barnehus Oslo.

Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus for barn og unge, samt voksne med en utviklingshemming, der det er mistanke om at de er utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vitne til vold. Politiet foretar avhør av disse gruppene ved Statens barnehus Oslo. Det er vår oppgave å medvirke til at barns rettsikkerhet styrkes, samt å påse at Stortingets hovedintensjon om å sette barnet i sentrum blir fulgt.

Vi søker etter en dyktig og engasjert psykologspesialist. Psykologer som er i ferd med å fullføre sin spesialisering kan også komme i betraktning til stillingen. Psykologspesialisten/psykologen vil bli en av 21 behandlere, hvorav fire er psykologspesialister og 17 er seniorrådgivere med klinisk kompetanse.

Hovedfunksjonen er fokus på barneperspektivet og bistå med barnefaglig kompetanse som styrker barnets trygghet og rettssikkerhet. Intensjonen om å sette barnet i sentrum av det arbeidet som gjøres i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet er sentralt. En viktig arbeidsoppgave er å bidra til at målgruppen får nødvendig oppfølging og behandling. Samtidig er fagutvikling og undervisning viktige oppgaver ved Statens barnehus Oslo.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.

Jf. Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming.


Arbeidsoppgaver
 • tilrettelegge både før, under og etter avhør og/eller medisinske undersøkelser/tannhelseundersøkelser
 • kartlegge og vurdere behov for oppfølging/behandling, enten ved Statens barnehus Oslo eller lokalt hjelpeapparat. Vurderingene gjøres individuelt og i team
 • særansvar for å kvalitetssikre behandling og oppfølging som gjennomføres på SBO
 • bidra til at personer i målgruppen får rask hjelp og behandling, samt henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov
 • konsultasjon og rådgiving for privatpersoner og/eller offentlige instanser som jobber med personer i målgruppen
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med relevante instanser i hele politidistriktet
 • kompetanseutvikling, undervisning og rådgiving overfor eksterne etater i enkeltsaker eller i opplæringsøyemed og bidra til fagutvikling innen feltet

Kvalifikasjoner
 • offentlig godkjent psykolog med norsk autorisasjon
 • spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi, eller annen relevant spesialistutdanning . Psykologer som er i ferd med å avslutte sin spesialisering oppfordres også til å søke
 • relevant arbeidserfaring fra minst ett av fagfeltene; psykisk helsevern for barn og unge, familievern, forebyggende helsearbeid blant barn og ung, barnevern
 • erfaring med målgruppen, samt kompetanse på traumer
 • erfaring med tverrfaglig og tverretatlig arbeid
 • kjennskap til og erfaring med flere behandlingstilnærminger
 • erfaring med oppfølging/behandling av førskolebarn 
 • gode ferdigheter i norsk  og engelsk, muntlig og skriftlig
 • gode IT-kunnskaper - være i stand til å lære og bruke de systemene det er bestemt at SBO skal bruke
I tillegg er det ønskelig med:
 • særlig kunnskap om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner
 • erfaring med traumefokusert terapi
 • erfaring som vitne i Fylkesnemnda/retten
Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 

Personlige egenskaper
 • evne til å håndtere, romme og hjelpe mennesker i krisesituasjoner
 • god evne til å kommunisere med barn og deres omsorgspersoner - herunder evne til å bruke flere tilnærminger og perspektiver i relasjon med barn, pårørende, omsorgspersoner og/ eller nettverk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med ulike fagpersoner i et tverrfaglig miljø, herunder evne og vilje til å bidra til fagutvikling innen feltet
 • god system- og rolleforståelse
 • evne til å arbeide selvstendig, være løsningsorientert, beslutningsdyktig og fleksibel
 • være i stand til å jobbe strukturert, målrettet og etterrettelig

Vi tilbyr
En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

Stillingen lønnes som SKO 1304 psykologspesialist, fra kr 740.000 - 830.000 brutto pr. år eller SKO 0794 psykolog kr 610.000 - 650.000 brutto pr. år

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)

Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Marit Tørstad, avsnittsleder, tlf. 928 26 511, tlf. e-post marit.torstad@politiet.no og Ole Sigvard Lunnan, psykologspesialist, tlf. 476 96 615, e-post ole.sigvard.lunnan@politiet.no
 
 
Søknadsfrist
2. oktober 2020