Du er her

Psykologspesialist 100 % fast

Sykehuset Innlandet HF - DPS Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

DPS Lillehammer har ansvar for den allmenpsykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og Gudbrandsdalen, med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet.

DPS Lillehammer har allmenpsykiatriske poliklinikker på Otta og Lillehammer m/ Akutt ambulant team og TSB. Avdelingen har i tillegg to FACT team. i henholdsvis nord og sør Gudbrandsdalen  

Døgnenheten på Lillehammer er en åpen akuttpost med 11 senger. Fokus er kriseintervensjon og kortvarig stabilisering, med en gjennomsnittligliggetid omkring 10 døgn.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut, og ett engasjert miljøpersonell bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Enheten samarbeider tett med kommuner og andre naturlige samarbeidspartnere.

Vi har ledig 100 % fast psykologspesialist 

Stillingen er ledig fra 30.09.2023, men oppstartsdato kan diskuteres.

Ved internomrokkering kan andre stillingsprosenter bli ledig og det vil bli rekruttert fra søkermassen. Det er ønskelig at kopi av relevant utdanning, tjenesteattester og minst to referanser derav fra siste arbeidsgiver legges ved søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling med et bredt spekter av psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Fag- og kompetanseutvikling gjennom deltagelse i behandlingsmøter, veiledning og undervisning (psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Målrettet samhandling internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Delta i postens lederteam


Kvalifikasjoner

 • Har interesse for fagutvikling
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig
 • Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden 
 • Enheten søker spesialist, men psykologer i spesialisering vil også kunne bli vurdert til stillingen    


Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling ved DPS Lillehammer
 • Dagarbeid mellom 08.00-15.30, ingen vaktordning
 • Utdanning innen Dialektisk atferdsterapi (DBT), da det er ønskelig med DBT kompetanse i denne stillingen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Mari Sletten, psykologfaglig rådgiver, tlf. 922 39 062 og Ruth Marthe Skansen, enhetsleder, tlf. 980 12 453.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. oktober 2023