Du er her

Psykolog/psykologspesialist til  ambulant team

Akershus universitetssykehus HF - Ungdomspsykiatrisk klinikk, Mobilt behandlingsteam

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Det er ledig fast stilling som psykolog eller psykologspesialist med interessefelt barn og unge ved Ungdomspsykiatrisk klinikk, Mobilt behandlingsteam.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) er en seksjon i Avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon psykisk helsevern, Ahus.

Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er psykoser, begynnende schizofreni, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften. Ungdomspsykiatrisk klinikk ledes av seksjonssjef. Klinikken har en åpen og en lukket post med 7 senger hver, et ambulant team for å gi et fleksibelt behandlingstilbud til pasientene og DBT-team.

Mobilt behandlingsteam har ti behandlerstillinger, og arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen, i nært samarbeid med post og poliklinikk, og å sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen. Teamet ledes av psykologspesialist, og behandlergruppen i teamet består av psykologspesialister, psykologer, kliniske vernepleiere, kliniske barnevernspedagoger, klinisk sosionom og psykiatrisk sykepleier. 

Klinikkens visjon: Ungdommen i fokus - et trygt sted
Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et godt faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant.


Arbeidsoppgaver

 • Mobilt behandlingsteam (MOT) arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdeling for ungdommer med alvorlige psykiske vansker, primært selvmordsrisiko og psykoseproblematikk. MOT hjelper ungdommer, familie og samarbeidspartnere med å håndtere selvmordsatferd og å behandle vanskene som utløser selvmordsatferd hos ungdommene. Det gis intensiv tidsavgrenset behandling av ungdommer, hjemme, på skolen eller andre steder ungdommene ønsker. Terapi hos MOT foregår som regel i andre omgivelser enn et kontor. Vi har mobiltelefoner slik at ungdommene og familien kan kontakte oss på dagtid også utenom faste avtaler. MOT driver familieintervensjoner for å bedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmer i krisesituasjoner. Vi jobber med ungdommen til den akutte krisen er håndtert, slik at ungdommen kan nyttiggjøre seg poliklinisk behandling eller overføres til førstelinjen. Teamet har et sterkt fagmiljø med mye erfaring med ambulant krisehåndtering. MOT deltar i avdelingens vaktordning for øyeblikkelig hjelp på dagtid. For psykologspesialist kan arbeidsoppgavene også innebære veiledning til psykologer og LIS.
 • Flere av behandlerne i MOT har delt stilling i DBT-teamet. For psykologspesialist eller psykolog som snart er ferdig med spesialiteten er det ønsket med deltakelse i DBT-teamet.


Kvalifikasjoner

Psykolog/psykologspesialist med fordypning i klinisk barne - og ungdomspsykologi. Søker med annen spesialitet kan bli vurdert dersom søker har relevant erfaring. DBT-utdanning er ønskelig.

Vi søker ansatte som har erfaring med eller interesse for: 

 • Akuttvurdering av psykisk helsetilstand.
 • Å vurdere tiltaksnivå ved kriseintervensjon.
 • Ambulant vurdering og behandling av ungdom og deres familier.
 • Tidsavgrenset og intensiv behandling.
 • Har kunnskaper om relasjonsskader og utviklingspatologi.
 • Har kompetanse på terapi og utredning.
 • Er engasjerte, kreative og fleksible i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Har erfaring fra og liker tverrfaglig teamarbeid.
 • Ønsker å arbeide utadrettet og nettverksorientert.


Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og engasjert.
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner.
 • Åpen, sosial og omgjengelig.
 • Strukturert og med god evne til prioritering.
 • Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, samtidig som man må opprettholde ro og rasjonell håndtering.
 • Søkere må ha gyldig førerkort.
 • Søkere må kunne ha fleksibel arbeidstid, inntil kl 19.00 to ettermiddager i uken.
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.


Vi tilbyr

 • Et dynamisk og godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt. Det er lav terskel for å spørre hverandre, og innlagte rutiner for å kunne drøfte saker fortløpende.
 • Et tverrfaglig team med et arbeidsmiljø preget av faglig styrke, humor og åpne kontordører.
 • Jobben tilbyr stor grad av variasjon av arbeidsoppgaver og godt rom for selvstendige vurderinger. Det er alltid to behandlere i hver sak.
 • Du får mye tillit og ansvar. Gode muligheter for å fleksibelt organisere egen arbeidsdag.
 • Mulighet for hjemmekontor.
 • DBT-utdanning for psykologspesialist/nært forestående spesialist.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden, ofte kake!
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.


Kontaktinformasjon: Inger-Lise Olsen, seksjonsleder, tlf. 924 35 097 og Linn-Ingunn Lynum, enhetsleder/psykologspesialist, tlf. 974 09 589, e-post linn.ingunn.lynum@ahus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. oktober 2021