Du er her

Psykolog/Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Ambulant akutteam

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, Nøtterøy/Tønsberg og Granli. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og skape lindring, vekst og utvikling. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og omkring mål for utredning og behandling som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen og foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

Poliklinikk Ambulant Akutteam (AAT) har ledig 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist

AAT er fylkesdekkende, og har arbeidssted Granli.  AAT har 25 årsverk, bestående av psykiatere, LIS-lege, psykologspesialister, psykologer, spesialutdannede sykepleiere, sosionom og vernepleier. Overleger i bakvaktsordning. AAT besitter høy fagkompetanse, og har utvist et stort engasjement i forbindelse med klinisk pasientarbeid og utvikling av tjenesten.

Arbeidet innebærer turnusarbeid, dag, kveld, og helg i overensstemmelse med åpningstiden

AATs åpningstider:
Alle dager kl 08-22

AATs funksjon er å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, med støtte av egne valg og mestring, og i samhandling med pårørende og øvrig nettverk. 


Arbeidsoppgaver 

AAT er en tverrfaglig enhet som har til oppgave å vurdere
alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, og som alternativ til akuttinnleggelse gi korttids intensiv poliklinisk og/ eller hjemmebehandling. Dette innebærer vurdering av symptom- og funksjonsnivå, samt psykososiale forhold som grunnlag for å beslutte og iverksette relevante tiltak.


Kvalifikasjoner 

 • Interesse for fagområdet ambulant akuttpsykiatri er en forutsetning
 • Erfaring fra området er en fordel
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse


Personlige egenskaper 

 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Hege Gulliksrud, seksjonsleder, tlf. 33 11 86 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
2. februar 2021