Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Nasjonalt inntaksteam

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge.

Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Vil du jobbe litt annerledes som psykolog?


Om stillingen
Nasjonalt inntaksteam (NIT) er en enhet med nasjonale oppgaver i Bufetat. Hovedformålet er å bistå med kartlegging og målgruppedifferensiering av ungdommer som kommunen søker om behandlingsinstitusjon til etter barnevernlovens §§ 4-24 og 4-26.

NIT har ni psykologer/psykologspesialister med ulik og bred erfaring. Vi utgjør et spennende fagmiljø med hovedsete i Trondheim. NIT har behov for å styrke teamet og søker psykolog med nysgjerrighet, faglig styrke, og ønske om å jobbe systemrettet for ungdom med alvorlig rus- og atferdsproblematikk.

Ungdom med alvorlige rus- og atferdsproblemer har store hjelpebehov. Noen av dem har langvarig historikk og alvorlig kriminalitet. Andre har opplevd omsorgssvikt, strever psykisk, eller havnet i feil miljø. Når ungdommen trenger behandling for rus- og atferdsproblemene utenfor hjemmet, slik som i institusjon, bistår  Nasjonalt inntaksteam (NIT) i prosessen med å sikre riktig  behandlingstilbud. Vi bistår med målgruppevurdering og kartlegging av risikofaktorer. Psykologene i NIT treffer ikke ungdommene, men jobber systematisk med gode vurderinger og formidling av disse til fagpersoner som har den direkte oppfølgingen.

Målgruppevurderingen legger føringer for for hvilken type tiltak ungdommen skal plasseres i. Kartleggingen av risikofaktorer gjøres med det standardiserte verktøyet YLS/CMI (Youth Level of Service/ Case Management Inventory). Svaret gir en indikasjon på om adferdsproblemene vil vedvare ut over ungdomsalderen.

NIT samarbeider tett med saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, og ansatte i Bufetats inntaksfunksjon, for å innhente informasjon og formidle våre vurderinger. Disse brukes deretter ved valg av tiltak og i den videre behandlingen.

Når ungdommen har avsluttet sitt behandlingsopphold gjør NIT ny kartlegging med YLS/CMI, for å undersøke endringer i risiko gjennom oppholdet.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Målgruppevurdering, kartlegging av risikofaktorer og andre hensyn i prosessen med valg av behandlingstiltak
 • Kartlegging av risikofaktorer ved endt behandlingsopphold
 • Formidle vurderinger skriftlig og muntlig til interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i møter med samarbeidspartnere og institusjoner ved behov
 • Samarbeid med kollegaer i enkelt-saker og tjenesteutvikling
 • Kontinuerlig oppdatering på fagområdet individuelt og felles i team

Det kan skje endringer i oppgave- og ansvarsområde.


Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent profesjonsutdannelse i psykologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne


Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred klinisk erfaring
 • God kjennskap til kommunalt og statlig ansvarsområde  i barnevernet
 • Teoretisk kunnskap om utvikling av atferdsproblemer og behandlingsmetoder for ungdom
 • Kunnskap om- eller erfaring fra institusjoner som gir behandling til målgruppen
 • Praksis/erfaring med utredningsarbeid, og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Strukturert, effektiv, målrettet og liker utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Engasjement for faget


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 723 200-813 400 pr. år (ltr. 76-80), som kode 0794 psykolog, p.t. kr 552 800-640 200 pr. år (ltr. 62-70) eller som kode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 563 700-679 000 pr. år (ltr. 63-73). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring, og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • I NIT er det faste samlinger med fokus på faglig utvikling og alle psykologer har faste møter med ekstern veileder


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål
 • Stillingen er for tiden lagt til Nasjonalt inntaksteam
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25


Kontaktinformasjon

 • Siri Hoftun, avdelingsleder, tlf. 466 15 091
 • Kate Irene Hansson, leder, tlf. 466 17 743


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
13. mars 2020