Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Helse Møre og Romsdal HF - Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ein slik førespurnad og ta kontakt  med deg dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje (jf. Offentligheitslova § 25).

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal 

Er du psykologspesialist/psykolog med interesse for habilitering, så er vi den rette arbeidsplassen for deg 


Spesialisert habilitering NR gir eit tverrfagleg tilbod til personar frå 18 år med nedsett funksjonsevne, som følgje av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skader i nervesystem eller bevegelsesapparat. Døme på tilstandar er tidleg erverva hjerneskade, syndrom som medfører kognitive vanskar, utviklingshemming, autismespekterforstyrringar, tidleg erverva nevrologiske skade eller sjukdom og nevromuskulær sjukdom. I arbeidet legg vi vekt på å ha ei heilskapleg tilnærming, der både individet og konteksten vert vurdert.

Seksjonen har til saman 20,5 stillingar og er tverrfagleg bemanna med lege, vernepleiar, psykolog, barnevernspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, spesialpedagog og helsesekretær. Alle tilsette har vidareutdanning innan ulike område relevant for fagfeltet habilitering.

Seksjonen har fire stillinger for psykologspesialist. Dei tre psykologane du får samarbeide med har spesialisering innan habilitering og klinisk psykologi, ei har fordjuping i rus og avhengighet. I tillegg til klinisk verksemd har psykologane stort fokus på utviklings- og kvalitetsarbeid.

Seksjonen er organisert i avdeling for sjukehuspsykiatri. Seksjonen held til i nye kontorlokale ved Årø flyplass i Molde og skal hausten 2024 flytte inn i det nye psykiatri- og habiliteringsbygget i SNR på Hjelset. Der vil vi bli samlokalisert med habilitering for barn og unge, noko vi ser fram mot.

Ein må rekne med ein del reise, hovudsakleg i kommunane i Nordmøre og Romsdal, i samband med ambulant verksemd. Startdato kan avtalast.


Arbeidsoppgåver

 • Spesialisert utgreiing-, diagnostisering- og behandling, mellom anna:
 • Tilrettelagt utgreiing av evne-nivå og ved behov meir utvida kognitiv testing
 • Utgreiing av autisme og andre utviklingsforstyrringar
 • Utgreiing av psykisk liding
 • Fremje forståing for korleis pasientar kan leve eit godt liv med dei utfordringane dei opplever, fokus på meistring og livskvalitet
 • Utadretta verksemd med rettleiing og rådgjeving til pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • Pasient- og pårørandeopplæring
 • Tverrfagleg samarbeid og deltaking i team, kompetansegrupper og andre aktuelle forum
 • Deltaking i fagleg utviklings- og kvalitetsarbeid


Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Det er ønskeleg med spesialisering innan klinisk psykologi, nevropsykologi eller habilitering
 • Erfaring med målgruppa
 • Kompetanse og erfaring frå ulike metodar innan rettleiing
 • Erfaring frå undervisning- og opplæringsverksemd
 • Må meistre norsk språk, skriftleg og munnleg
 • Må ha førarkort klasse B  


Personlege eigenskapar

 • Du må kunne tilpasse din kommunikasjon for å kunne samhandle med vaksne med kommunikasjonsvanskar og/eller kognitive funksjonsnedsettingar i utgreiing og behandling
 • Du må kunne kommunisere med og inngå i samhandlingsprosessar med pårørande, tilsette i personalgrupper og det aktuelle nettverket til pasientar i målgruppa
 • Du er god til å planlegge og utføre arbeidsoppgåver sjølvstendig i poliklinisk og ambulant kontekst
 • Du har gode evne til samarbeid, sans for ein diskusjon og humor 


Vi tilbyr

 • Eit spennande fagområde som er i utvikling 
 • Eit godt, stabilt og tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjonar med kommunar og einingar i spesialisthelsetenesta
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver 
 • Spesialistutdanning
 • Tilrettelegging for kompetanseutvikling og samarbeid med erfarne kollegaer
 • Fleksitidordning og sjølvstende i planlegging av eigne arbeidsdagar
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Vitnemål, attestar og tenestebevis må lastast opp som vedlegg til søknad/CV


Kontaktinformasjon: Hilde Husby, seksjonsleiar, tlf. +47 415 54 505, e-post Hilde.Husby@helse-mr.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. november 2023