Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Borg barne- og familiesenter

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. 

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.  Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Borg barne- og familiesenter ligger på Årum i Fredrikstad og består av to beredskapshjemsavdelinger for barn i alderen 0-18 år, en avdeling for spesialiserte fosterhjem for barn i alderen 6-13 år, en foreldre og barnavdeling med utredningsplasser for familier med barn i alderen 0-6 år og et PMTO-team som arbeider med familier med barn i alderen 4-13 år. 2 psykologer og 1,5 stillinger til administrativ støtte inngår også i senteret.

Barn som plasseres utenfor hjemmet er i en sårbar situasjon og

trenger riktig og tverrfaglig hjelp. Nå kan du bli med

å bygge opp et nytt tilbud for disse barna.

Psykolog/psykologspesialist 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen 

Ved Borg barne- og familiesenter har vi fra 01.01.23 ledig fast 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist. Stillingen fordeles med 50 % til Tverrfaglig helsekartleggingsteam, og 50 % til Avdeling for spesialiserte fosterhjem.

Forskning viser at barn i barnevernet ofte har store, uoppdagede og sammensatte helsebehov. Bufetat, region øst skal i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF opprette to tverrfaglige helsekartleggingsteam. Ett team i Fredrikstad for barn i alderen 0-6 år, og ett team i Sandvika/Bærum for barn og ungdom i alderen 7-17 år. Team for tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som plasseres utenfor hjemmet. Målet er at barneverntjenesten og fosterhjem skal få nok informasjon om barnet til å kunne gi forsvarlig omsorg og oppfølging. Resultatet av kartleggingen av barna og deres helse vil kunne øke forståelse for barnas situasjon og atferd, og slik gjøre det lettere å møte dem ut fra deres behov.

Kartleggingsteamet skal bestå av lege og psykolog/psykologspesialist fra Helse Sør-Øst og psykolog og barnevernfaglig kompetanse fra Bufetat. I tillegg inngår administrative støttetjenester i teamet. Det kan være aktuelt å utvide med ytterligere yrkesgrupper. Tverrfaglig helsekartlegging for barn 0-6 år, legges organisatorisk som en egen avdeling ved Borg barne- og familiesenter.

Avdeling for spesialiserte fosterhjem består av avdelingsleder, psykolog, veileder, familieterapeut, og 5 fosterhjem som gjennom teamarbeid, gir spesialisert omsorg til barn 6-13 år, etter traumebasert og sytemorientert tilnærming.

Du vil bli del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse. Samtidig får du mulighet til å være med å utvikle et helt nytt tjenestetilbud i samarbeid med dyktige kollegaer både lokalt og nasjonalt.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Barna du møter har behov for tverrfaglig hjelp og omsorgspersoner som på best mulig måte kan tilby den utviklingsstøtten de trenger til at de får utnyttet sitt potensiale. Bufetat har et spennende og stort fagmiljø, som er opptatt av å videreutvikle kompetanse, og du får her muligheten til å være med å skape et helt nytt tjenestetilbud i samarbeid med dyktige kollegaer, både lokalt og nasjonalt. Det vil være gode muligheter å tilegne seg relevant spisskompetanse.

I avdeling for tverrfaglig helsekartlegging vil du:

 • Kartlegge og vurdere barns psykiske helse og utvikling i et tverrfaglig team
 • Ha ansvar for den delen av kartleggingen som krever psykologfaglig kompetanse
 • Delta i tverrfaglig teamdrøfting hvor resultater fra kartleggingen vurderes, samt ha et medansvar for sluttrapport og ferdigstillelse av denne
 • Bidra til at tverrfaglig helsekartlegging i Region Øst gir et tilbud til målgruppen som er i tråd med intensjonen bak tilbudet
 • Delta i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt

I avdeling for spesialiserte fosterhjem vil du:

 • Kartlegge og vurdere barns psykiske helse og utvikling i et tverrfaglig team
 • Observere samspill mellom barn og omsorgspersoner
 • Observere barnet ved bruk av SMART-rom (sansestimulering)
 • Ha delansvar for interne opplæringsdager


Hvilken bakgrunn har du?

Til psykologstilling kreves:

 • Profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog
 • Gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid
 • Interesse for kartleggingsarbeid, utviklingspsykologi på sped-/småbarnsfeltet, tilknytning og traumefeltet

Det er ønskelig at:

 • Du har erfaring fra barnevernfeltet, psykisk helsevern og/eller klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Du har erfaring i å holde kurs/gi opplæring
 • Du har førerkort klasse B


Hvem ser vi etter?

 • Du er god på samarbeid og liker å jobbe i team
 • Du er tydelig og varm i møte med barn og voksne
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du er engasjert, læringsorientert og mestrer å stå i endrings- og utviklingsprosesser
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i barnevernsarbeidet

Personlig egnethet vil bli vektlagt knyttet til forståelse av, og matching opp mot målgruppen, samt ønske om en personalgruppe som utfyller hverandre med tanke på egenskaper, ferdigheter og kompetanse.


Hva får du hos oss?

 • Stillingen  er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 573 900 - 728 100 pr. år (ltr. 62-75), 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 728 100 - 839 900 pr.år (ltr. 75-80) pr. år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Vi kan også tilby:

 • Mulighet til å trene en time pr. uke i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogrammer
 • Psykolognetteverk på tvers av regionens 3 barne- og familiesentre
 • At du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Stillingen er p.t. lagt til Borg barne- og familiesenter
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge


Kontaktinformasjon

Enhetsleder Marit Sahlin, tlf. 466 16 335, e-post marit.sahlin@bufetat.no og avdelingsleder Jeanette Nilsson, tlf. 466 16 921, e-post jeanette.nilsson@bufetat.no


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.

Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
9. oktober 2022