Du er her

Psykolog/psykologspesialist - 100 % stilling

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Gullhella barne- og familiesenter

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. 

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. 

Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Barn som plasseres utenfor hjemmet er i en sårbar situasjon

og trenger riktig og tverrfaglig hjelp.

Nå kan du bli med å bygge opp et nytt tilbud for disse barna. 

Psykolog/psykologspesialist - 100 % stilling 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ved Gullhella barne- og familiesenter er det ledig en fast 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist. Stillingen fordeles med 50 % til Tverrfaglig helsekartlegging og 50 % til senterets beredskapshjemsavdelinger. 

Forskning viser at barn i barnevernet ofte har store, uoppdagede og sammensatte helsebehov. Bufetat region Øst oppretter i samarbeid med Helse Sør-Øst, to tverrfaglige helsekartleggingsteam. Ett team i Fredrikstad for barn i alderen 0-6 år, og ett team i Asker/Bærum tilknyttet Gullhella for barn 7-17år. Teamene skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som plasseres utenfor hjemmet. Målet er at barneverntjenesten og fosterhjem skal få nok informasjon om barnet til å kunne gi forsvarlig omsorg og oppfølging. Resultatet av kartleggingen vil kunne øke forståelsen for barnas situasjon og atferd og gjøre det lettere å møte dem ut fra deres behov. 

Kartleggingsteamet skal bestå av lege og psykolog/psykologspesialist fra Helse Sør-Øst, og psykolog og barnevernfaglig kompetanse fra Bufetat. I tillegg inngår administrative støttetjenester i teamet. Det kan være aktuelt å utvide med ytterligere yrkesgrupper. Tverrfaglig helsekartlegging legges organisatorisk som egen avdeling ved Gullhella barne- og familiesenter. 

Gullhella ønsker å tilføre 50 % psykologressurser til akuttarbeidet ved senteret og søker etter en  psykolog/psykologspesialist.  Akuttarbeidet er organisert i tre avdelinger med avdelingsledere, 13 konsulenter og ca 60 beredskapshjem. 

Gullhella barne- og familiesenter ligger i Asker og består av avdeling for foreldre og barn som tilbyr utredning i døgnavdeling, poliklinisk og/eller i familiens eget hjem. Målgruppen er familier med barn 0-6 år, hvor det er alvorlig bekymring for  omsorgssituasjon.

Det er knyttet to psykologstillinger til avdelingen. Videre tilbyr senteret PMTO-terapi til familier med barn i alderen 4-13 år og har tre avdelinger som ivaretar behovet for akuttplasseringer av barn ( 0-18 år). 

Stillingen er ledig fra 01.01.23

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Barna du møter har behov for tverrfaglig hjelp og omsorgspersoner som på best mulig måte kan tilby den utviklingsstøtten de trenger for å få utnytte sitt potensiale. Bufetat har et spennende og stort fagmiljø, som er opptatt av å videreutvikle kompetanse, og du får her muligheten til å være med å skape et helt nytt tjenestetilbud i samarbeid med dyktige kollegaer, både lokalt og nasjonalt. Det vil være gode muligheter for å tilegne seg relevant spisskompetanse.  

I avdeling for tverrfaglig helsekartlegging vil du: 

 • Kartlegge og vurdere barns psykiske helse og utvikling sammen med et tverrfaglig team
 • Ha ansvar for den delen av kartleggingen som krever psykologfaglig kompetanse 
 • Delta i tverrfaglig teamdrøfting hvor resultater fra kartleggingen vurderes, samt ha et  medansvar for sluttrapport og ferdigstillelse av denne
 • Bidra til at tverrfaglig helsekartlegging i Region Øst gir et tilbud til målgruppen som er i tråd med intensjonen bak tilbudet 
 • Delta i evaluering og utviklingsarbeid regionalt og nasjonalt 

I beredskapshjemsavdelingene vil du: 

 • Gi veiledning og konsultasjoner til fagpersonalet, i sak og prosess
 • Utføre kartleggings- og veiledningsarbeid i beredskapshjemmet
 • Skrive rapporter og dokumentere
 • Vitne i fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Arbeide med fagutvikling i den enkelte avdeling og i senteret
 • Bidra med opplæring/undervisning i senteret
 • Arbeide tverrfaglig, internt og eksternt
 • Samarbeide med øvrige psykologer i senteret og i Bufetat


Hvilken bakgrunn har du?

 • Du har profesjonsutdannelse i psykologi og godkjenning som psykolog. Det er ønskelig med spesialistkompetanse. Hvis du ikke har spesialisering, kan det legges til rette for dette
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid
 • Du har interesse for; arbeid med sårbare barn, kartleggingsarbeid, utviklingspsykologi,  tilknytningspsykologi og utviklingstraumer

Det er ønskelig at

 • Du har erfaring fra barnevernfeltet, psykisk helsevern og/eller klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Du har erfaring fra å holde kurs/gi opplæring
 • Førerkort klasse B


Hvem ser vi etter?

 • Du liker å arbeide i team og har gode samarbeidevner
 • Du er tydelig og varm i møte med barn og voksne
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis 
 • Du har lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i barnevernsarbeidet
 • Du er lærevillig, engasjert og mestrer å stå i endrings- og utviklingsprosesser
 • Du har stor grad av fleksibilitet

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen. Personalgruppen skal utfylle hverandre med tanke på egenskaper, ferdigheter og komeptanse.


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Stillingen er p.t. lagt til Gullhella barne- og familiesenter
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge


Hva får du hos oss?

 • Stillingen  er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 573 900-728 100 pr. år (ltr. 62-75), 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 728 100-839 900 pr.år (ltr. 75-80) pr. år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, mulighet for boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Vi kan også tilby:

 • Mulighet til å være med å utvikle et  nytt tjenestetilbud i samarbeid med dyktige kollegaer både lokalt og nasjonalt
 • Psykolognettverket på tvers av regionens 3 barne- og familiesentre 
 • Et spennende fagmiljø med høy kompetans og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogrammer
 • Mulighet til å trene en time pr. uke i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer


Kontaktinformasjon

Enhetsleder, Bente Hage, tlf. 466 16 626, e-post bente.hage@bufetat.no

Avdelingleder, Jannecke Holten, tlf. 976 08 601, e-post jannecke.holten@bufetat.no


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
9. oktober 2022