Du er her

Psykologfaglig rådgiver, 100 % fast

Sykehuset Innlandet HF - Sanderud akutt psykose

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Akuttpsykiatri og Psykosebehandling, avdeling Sanderud, har ansvar for akutt- og psykosebehandling for befolkningen i opptaksområdet gamle Hedmark med unntak av Kongsvinger regionen (totalt ca 160.000 innbyggere). Avdelingen består av Enhet for Mottak (6 øyeblikkelighjelp- og 4 skjermingssenger), Enhet for Akutt (8 akuttsenger), Enhet for spesialisert døgnbehandling 1 (10 senger), Enhet for spesialisert døgnbehandling 2 (7 senger som driftes for Ahus), Enhet for TIPS (9 senger og poliklinisk tilbud for hele Innlandet), Enhet for Kontor og Enhet for Aktivitet og Recovery (Blaarud).
Avdelingen har over 450 ansatte fordelt på nesten 250 årsverk og har øyeblikkelighjelpfunksjon, intensivbehandling av akuttpasienter, pasienter som trenger spesialisert psykosebehandling over tid og tidlig intervensjonstilbud ved debuterende psykoser. Det er høyt fokus på brukerinvolvering, familie- og pårørendearbeid, og tett integrasjon av kultur- og recoveryaktiviteter som en viktig del av behandlingen.

Avdelingen vil de neste årene delta i flere spennende utviklingsarbeider i forbindelse med vedtak om bygging av nytt Mjøssykehus. 


Arbeidsoppgaver

 • Psykologfaglig rådgiver har sammen med avdelingsoverlege en sentral rolle i avdelingen som avdelingssjefs nærmeste rådgiver og stedfortreder
 • Fast deltager i avdelingsledelsens møter og avdelingens ledermøter, samt både deltagelse og aktuell leder av sentrale møter som omfatter faglige vurderinger og prioriteringer av pasienter og sengeplasser
 • Delta i arbeidet med systematisk kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av virksomheten, herunder lede aktuelle fagutviklingsprosjekter
 • Bidra faglig gjennom klinisk aktivitet, veiledning og teamarbeid. Inntil 50% klinisk virksomhet må påregnes, avhengig av søkers kompetanse og klinikkens behov
 • Ansvar for at å tilse at psykologer i spesialisering får veiledning og faglig oppfølging


Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som psykologspesialist med klinisk spesialitet
 • Vedtakskompetanse iht. Lov om Psykisk Helsevern
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra behandling av psykosepasienter og/eller akuttbehandling er en stor fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet med vekt på evne til å få til godt samarbeid med kolleger, og mellom enheter og avdelinger
 • God og bred systemforståelse og evne til å tenke løsningsorientert både lokalt og overordnet nivå
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • God arbeidskapasitet
 • God evne til å motivere andre og til å bidra i fagutviklingsprosesser
 • God evne til å jobbe fleksibelt og selvstendig


Vi tilbyr

 • En sykehusavdeling i psykisk helsevern med flere spennende utviklingsprosjekter foran seg der psykologfaglig rådgiver er tiltenkt en sentral rolle i arbeidet
 • Mange dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • En hyggelig og utviklingsorientert avdelings- og divisjonsledelse
 • Godt samarbeid med andre divisjoner, avdelinger og kommunene
 • Lønn etter avtale (Norsk psykologforening) og pensjonsrettigheter i KLP (jf. avtale) 
 • Sykehuset har et godt fritids- og idrettstilbud
 • Kort vei til snøsikkert skiterreng og andre friluftsaktiviteter i området

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Harald Aasen, avdelingssjef, tlf. 920 81 053, e-post harald.aasen@sykehuset-innlandet.no og Britt Julie Baryar, avdelingsoverlege, tlf. 944 87 874, e-post britt.julie.baryar@sykehuset-innlandet.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. september 2023