Du er her

PPT

Det siste skuleåret har PP-tenesta i Øygarden vore prega av omorganisering, sjukdom og permisjon.

– Det er utruleg fortvilande å vere lærar når ungane ikkje får den hjelpa dei treng. Eg må berre stadfeste at PPT ikkje har teke tak i ei einaste av sakene vi har tilvist i år, seier inspektør Anne Berit Hammersland ved Rong skule.

Ho fortel at skulen ved enkelte høve har hoppa bukk over PPT og i staden gått rett til andrelinetenesta, det vil seie lege og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Vest-Nytt

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen