Du er her

Psykolog - vikariat

Rehabiliteringssenteret AiR

Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta innan arbeidsretta rehabilitering. Me har ca. 65 årsverk og 80 tilsette. AiR-klinikk er CARF-akkreditert, noko som bidreg til at rehabiliteringstenestene er målbare, forsvarlege og av god fagleg kvalitet. Me delar lokale og organisasjon med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering med ansvar for å forske på best practice innanfor fagfeltet. Senteret ligg i Rauland i Telemark, omgjeven av flott natur som nyttast aktivt i rehabiliteringsarbeidet. Bygda er eit levande og aktivt samfunn i vekst med fleire kunnskapsbedrifter og organisasjonar.

Senteret har fem stillingar fordelt på psykologar og samtaleterapeutar, og oppfyller krava for spesialisering i arbeids – og organisasjonspsykologi.

AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse bidra til at pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.

 • AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog
 • Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar
 • Opphaldet for kvar gruppe er døgnbasert og går over fire veker


Me ser etter desse kvalifikasjonane:

 • Kompetanse innan kognitiv terapi, metakognitiv terapi eller liknande terapimetodar
 • Erfaring med individuelle samtaleforløp
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Engasjement i tverrfagleg samarbeid


Arbeidsoppgåver:

 • Individuell rettleiing
 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Gjennomføring av kartleggings – og vurderingssamtaler
 • Primærkontakt med ansvar for generell rettleiing
 • Ha kontakt med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte
 • Henvisingar ved behov
 • Arbeid med epikrise for deltakar


Me tilbyr:

 • Fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs, etterutdanning og spesialisering i arbeids – og organisasjonspsykologi
 • Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe møblert bustad


Om du er interessert i natur og friluftsliv kan omgjevnadane i Vinje kommune og Vest-Telemark gje deg rike opplevingar i alle årstider.

Me ser fram til å høyre frå deg.


For meir informasjon, kontakt ass. klinikkleiar, Siri Mørch på tlf.+47 474 63 408 / siri.morch@air.no eller administrasjonsleiar Jon Hovda på tlf. +47 35 06 28 00 / jon.hovda@air.no


Søknad sendes til: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

 

Søknadsfrist
20. januar 2020