Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist 100 % fast i fengsels­poliklinikken

Helse Stavanger, Avdeling sikkerhet / fengselpsykiatri

 Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester til den voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS samt avdelinger for akutt-, alder-, affektiv psykose- og avdeling sikkerhet. Alle lokalisert på Våland (Stavanger).

Fengselpoliklinikken er enhet i avdeling sikkerhet og består i dag av 100 % psykolog, 70 % psykologspesialist og 80 % psykiater. Klinikken leverer polikliniske tjenester i Sandnes og ved hhv. Åna- og Stavanger fengsel. Enheten er geografisk lokalisert i fengslene og i Sandnes. Vil du være med oss å utvikle poliklinikken og etablere to nye nasjonale tiltak:

1:  Alle helseforetak ble i 2019 gitt i oppdrag å utvikle regionale behandlingstjenester for seksuallovbruddsdømte som ansees å ha høy risiko for nye lovbrudd. Behandlingen bygger på risiko-behov-responsivitet modellen og Good Lifes Model (GML). For mer informasjon se https://sifer.no/basis-prosjektet-sluttrapport-og-konferanse/. Dette “BASIS-tilbudet” vil være virksom etter sommeren d.å., og gis primært ut fra Åna fengsel.

2:  Fengselpoliklinikken har også fått i oppdrag å implantere et nasjonalt nyopprettet lavterskeltilbud “Det finns hjelp”. Tiltaket skal være et helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Utgangspunktet er at aktuelle personer kan ta kontakt over telefon eller over internett til en nasjonal enhet uten henvisning. For de som etter telefonkontakt blir vurdert å være i behov for behandling, blir det opprettet behandlingstjenester i regionalt helseforetak. Behandlingen vil få samlokalitet på Sandnes med Mobilt innsatsteam (MIT) i lyse og tidsmessige lokaler. For mer informasjon om tiltaket se https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp-horingsutkast

 I tillegg til å være med å utvikle og drifte “BASIS-tilbudet” og tiltaket “Det finnes hjelp”, så innebærer også stillingen noe ordinær poliklinikk inn mot Åna - og Stavanger fengsel. Man vil jobbe sammen i team som fordeler de ulike arbeidsoppgavene seg imellom.

Har du lyst på en allsidig stilling, med høy grad av autonomi, med gode muligheter for faglig påfyll. Her har du mulighet til å tilegne deg spesialkompetanse innenfor et spennende og utfordrende fagfelt. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.
 

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som soner i fengsel.
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjensten (BASIS)
 • Etablering og drifte et nytt lavterskeltilbud i regionen utenfor fengselene -  “Det finnes hjelp”.
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Ordinær poliklinisk behandling av rettighetspasienter ved Åna- og Stavanger fengsel. 
 • Deltaking i henvisningsvurderinger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon. Ved nært forestående autorisasjon vil det bli foretatt en individuell vurdering.
 • Personlig egnethet og erfaring vektlegges.
 •  Erfaring i å arbeide selvstendig samt tverrfaglig samarbeid innen psykisk helsevern er å foretrekke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått “Bergenstesten”, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Interesse for, kunnskap om, og erfaring fra arbeid med psykiske lidelser.
 • Interesse for arbeid med målgruppen.
 • Klinisk erfaring fra arbeid med overgrepsproblematikk og forebygging en fordel, men personer uten slik kompetanse kan også søke. Det vil bli gitt opplæring i forhold til dette. 
 • Søker må/bør ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Motivert for faglige utfordringer.
 • Et ønske om å bidra til utvikling av behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå overgrep. 
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Fleksibel, løsningsorientert og ryddig.
 • Kunne gjøre gode faglige vurderinger samt arbeide målrettet og strukturert. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Interesse for fagfeltet.
 •  Den som blir ansatt må etter en helhetsvurdering være skikket til stillingen.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø - godt samarbeid med helseavdelingene i fengsel. 
 • En unik mulighet til å delta i utvikling og utforming av nyopprettet og nasjonal satsing. 
 • Muligheter for faglig oppdatering og forming av egen stilling og arbeidsmetode.
 • Mulighet for forskning og fagutvikling.
 • Innføring i MAP (terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk).
 • Lønn etter avtale i.h.t. overenskomst i Helse Stavanger HF.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.

Kontakt
Morten W Bjorland, psykologspesialist, tlf. 466 82 523
Arne Leif Pedersen, leder Mobilt Innsatsteam, tlf. 51 51 41 40 / 957 99 986
Stig Arild Skretting, avd.sjef, tlf. 51 51 55 52

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. august 2020