Du er her

Psykolog i eMeistring

Helse Bergen - Bjørgvin Distrikspsykiatriske Senter (DPS)

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook. Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Er du vår nye psykolog i eMeistring?

Vi søkjer etter psykolog i fast 100 % stilling til eMeistring. Vi legg til rette for eit raskt spesialiseringsløp innan klinisk samfunnspsykologi.

Bjørgvin Disktrikspsykiatriske Senter (DPS) er ein av 6 kliniske klinikkar i Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. Bjørgvin DPS er ein klinikk som gir psykiatriske spesialisthelsetenester til innbyggjarane i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Samt bydelane Arna og Åsane i Bergen kommune.
Klinikken er lokalisert på Tertnes i Åsane og i Knarvik i Alver kommune. Døgntilbodet er lokalisert på Tertnes, medan polikliniske tenester blir gitt både i Knarvik og på Tertnes. Klinikken er delt i to fagområde psykose og allmennpsykiatri.
 

Bjørgvin DPS sine kjerneoppgaver er:

 • Spesialisert utredning og differensiert behandling
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Rettleiing til psykisk helseteneste i kommunane
 • Forsking, kvalitetsutvikling og utdanning av helsepersonell


eMeistring:
Er eit terapeutstøtta Internett basert behandlingstilbod for pasientar innan psykisk helsevern. Pr dags dato tilbyr vi behandling til pasientar med sosialangst, panikkangst og depresjon. Frå hausten 2022 vil vi også tilby behandling til pasientar med ADHD, Insomni og arbeidsretta kognitiv terapi. Alle behandlingsprogram byggjer på kognitiv terapi. 

Hausten 2022 vil vi flytte inn i nye lokale i Moldbakken ved Gamle Bergen.

Stillinga vil i hovudsak bestå av klinisk arbeid, men det er også moglegheit for å arbeide med utvikling av nye behandlingsprogram.


Arbeidsoppgåver

 • Utredning og behandling av henviste pasientar
 • Deltaking i tverrfaglege behandlingsteam
 • Samarbeid med/ rettleiing av førstelinjetenesta
 • Utvikling av nye Internettbaserte behandlingsprogram
 • Moglegheit for deltaking i forsking


Kvalifikasjonar

 • Psykolog
 • Norsk autorisasjon
 • Må meistre norsk både munnleg og skriftleg
 • Gode datakunnskapar


Personlege eigenskapar

 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • God teamarbeidar
 • Gode samarbeidsevner
 • Fagleg engasjert
 • Innovativ


Vi tilbyr

 • Godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling gjennom eksterne og interne kurs
 • Rettleiing med erfaren spesialist
 • Lønn i henhald til gjeldande avtalar
 • Utdanning innan kognitiv terapi
 • Spesialiseringsløp innan klinisk samfunnspykologi


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.


Kontaktinformasjon: Kjersti Skare, seksjonsleiar. tlf. 55 95 70 00 og Fredrik Hiis Bergh, klinikkdirektør, tlf.  55 95 70 00

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. august 2022