Du er her

Psykolog eller psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Ås ungdomssenter, avdeling MultifunC - Utredningsteamet

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. 

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Til deg som er psykolog og kan tenke deg å jobbe med barn i et multisystemisk perspektiv  


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ås ungdomssenter, avdeling MultifunC har ledig to 100 % faste stillinger som psykolog/psykologspesialist i Utredningsteamet. Her blir du en del av et psykologkollegium bestående av både kollegaene i teamet og psykologkollegaer i Støttespillerne, en ny avdeling under Ås ungdomssenter. Utredningsteamet ledes av teamleder som er en erfaren psykologspesialist med veiledningskompetanse. Teamet jobber blant annet med å sikre helheten i den multisystemiske behandlingen, utrede ungdommen og veilede behandlingsteamene og sørge for godt samarbeid med kommuner og andre eksterne instanser. 

MultifunC tilbyr multifunksjonell behandling av ungdommer med store atferdsvansker, som blir plassert på barnevernsinstitusjon jfr.bvl §4.24, plasseringsgrunnlag med tvang, og §4.26, som henviser til frivillig plassering. Tiltaket består av et begrenset opphold på institusjon fulgt av en oppfølgingsperiode etter utflytting. Behandlingen vil være rettet mot ungdom, familie, forhold til jevnaldrende, fritid og skole.  

Ås ungdomssenter, avdeling MultifunC som arbeidsplass har høy faglig integritet og vektlegger kompetanseutvikling. Vi har fire spesialistteam bestående av psykologer, familieterapeuter, pedagoger og miljøterapeuter. 

I stillingen vil du få grunnopplæring i MultifunC og MST, samt opplæring i motiverende intervju, ART (aggression replacement training) og Traumesensitivt barnevern. Som psykolog i Bufetat vil du ha mulighet til å søke om økonomisk støtte til spesialisering og holde deg faglig oppdatert.

Ungdommens atferdsvansker viser seg ofte i form av voldelig og aggressiv atferd, kriminalitet, rusmisbruk, og de har vansker innen flere områder som skole, venner og familie. Enkelte har store psykiske vasker og/eller nevrobiologiske utviklingsvansker. Behandlingen fokuserer på bedring av skolefungering, kontakt med positive jevnaldrende, og økning/etablering av kontakt med positive miljøer. Ungdommene får hjelp til å trene på sosiale ferdigheter, endring av negativ/destruktiv atferd, øke selvkontroll og problemløsningsferdigheter, samt bedre kontakten og kommunikasjon med familien. 

For mer informasjon om MultifunC se:  https://www.bufdir.no/barnevern/tiltak_i_barnevernet/metoder/multifunc_behandling_i_institusjon_og_narmiljo_14_18_ar/ 


Som psykolog i utredningsteamet vil du:

 • Gjøre inntaksvurderinger og kartlegging av risikoatferd.  
 • Utrede, utarbeide og følge opp behandlingsplaner.  
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid med interne behandlingsteam.  
 • Ha utstrakt kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  
 • Gjøre hastevurderinger.  
 • Veilede miljøpersonalet.  
 • Følge opp ansatte i, og etter, krisesituasjoner. 


Hvilken bakgrunn har du?

 • Du må minimum ha fullført profesjonsutdanning i psykologi med norsk autorisasjon.  
 • Fordi vi skal dokumentere og formidle arbeidet vårt godt, kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne.  
 • Du bør ha kjennskap til årsak og risikofaktorer ved atferdsforstyrrelser hos barn og unge. 
 • Søkere med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker vil bli foretrukket. 
 • Ungdommen utredes for kognitive og psykiske vansker så søkere med relevant utredningskompetanse vil bli foretrukket. 


Hvem ser vi etter?

Ås ungdomssenter tar imot ungdommer fra hele landet, slik at det kan bi noe reising avhengig av hvor ungdommen kommer fra og familien bor. Vi har et godt arbeidsmiljø ved institusjonen så du må ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team.


Hva får du hos oss?

 • Vi kan tilby et inkluderende og godt arbeidsmiljø, med faglig dyktighet, mye humor og stor takhøyde.  
 • Det vil bli gitt grunnopplæring i MultifunC og MST. Opplæring i motiverende intervju, ART (aggression replacement training) og Traumesensitivt barnevern.  
 • Ukentlig konsultasjon med Kvalitetsikringsteamet i MultifunC. Teamleder er psykologspesialist og kan tilby regelmessig veiledning. 
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 543 500 - 650 300 pr. år (ltr 60-70)  eller i stillingskode 1304 som psykologspesialist, p.t. kr 677 600 - 825 900 pr. år (ltr 72-80). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.  


Vi kan også tilby:

 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogrammer
 • Økonomisk støtte til spesialisering


Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.  
 • Stillingen er p.t. lagt til Ås ungdomssenter avdeling MultifunC.  
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden. 
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge 


Kontaktinformasjon 
Enhetsleder Claes Høyland, tlf. 466 16 278, e-post claes.hoyland@bufetat.no
Teamleder psykologspesialist Stephane Vildalen, tlf. 466 17 765, e-post stephane.vildalen@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. desember 2021