Du er her

Psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Psykolog 100 % vikariat 12 mnd i traumeteamet 

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psy kose døgnpost og seks poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpoliklinikker.
Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser.
Poliklinikken har tre team; BET-team, MBT-team og traumeteam.
BET-teamet er under oppbygging og vil i økende grad kunne tilby poliklinisk behandling etter BET-metodikk (Basal eksponeringsterapi).
MBT-teamet er godt etablert og tilbyr MBT-behandling (Mentaliseringsbasert terapi).
 
Traumeteamet tilbyr utredning og behandling av traumelidelser. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene.
Vi har deltatt i prosjektet i regi av NKVTS for implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD og prioriterer utdanning i både EMDR og CT-PTSD for alle behandlerne i dette teamet. I tillegg prioriterer vi nødvendig videreutdanning for å behandle kompliserte traumelidelser. Teamet tilbyr også stabiliseringsgruppe etter Modum-modellen.  
 
Traumeteamet består nå av en overlege, tre psykologspesialister, seks psykologer, en lis lege og en spesialfysioterapeut. Teamet har et svært godt samarbeidsklima.
Fra 1. april 2021 har vi ledig ett års vikariat for psykolog. Oppstart før er også mulig.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner 

 • Vi søker fortrinnsvis etter autorisert psykolog, men psykologer med lisens kan også være aktuelt. Sterk interesse for fagfeltet og særskilt egnethet kan veie tyngre
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper 

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning. 


Kontaktinformasjon: Mette Camilla Moen, seksjonsleder, tlf. 413 06 568.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. januar 2021