Du er her

Psykolog

NUBU - avdeling barn

NUBU sin målsetning er å medvirke til at barn og unge med atferdsproblemer og sammensatte vansker og familiene deres får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom implementering, opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestetilbud. NUBU skal produsere og spre kunnskap og kompetanse om forebygging og metoder for behandling.  NUBU er organisert i en forskningsavdeling og to utviklingsavdelinger. Avdeling barn består av fagdirektør, 7 spesialrådgivere/konsulenter som sitter sentralt, samt 6 regionkoordinatorer fra landets helseregioner. Senteret har totalt ca. 45 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS.  Den største finansøren av senteret er Barne-  og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). NUBU mottar også bevilgning fra Norges Forskningsråd.

Det er ledig stilling som psykolog i avdeling barn. Avdeling barn har ansvar for å utvikle kunnskap og kompetanse om barn med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier, samt implementering av forskningsbaserte forebyggings- og behandlingsmetoder.

Avdeling barn har et nasjonalt faglig ansvar for implementering av behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO), forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR), og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Avdelingen utvikler også en forebyggende intervensjon – Støtte til mestring – rettet mot foreldre som trenger støtte i sin foreldrerolle og har barn med sammensatte vansker som engstelse, nedstemthet og samarbeidsutfordringer.

Stillingen er direkte underlagt fagdirektør i avdelingen. Avdelingen består av åtte sentralt ansatte og seks regionkoordinatorer fordelt i landets helseregioner. Stillingen inngår i et nasjonalt implementeringsteam ledet av fagdirektør som består av avdeling barn og syv regionkonsulenter som er ansatt i Bufetat.


Vi søker deg som:

 • Er en erfaren psykolog med god kunnskap om forskningsbaserte behandlingsmetoder for barn med atferdsproblemer og/eller sammensatte vansker, og deres familier.  
 • Har kunnskap om og praktisk erfaring med utvikling og implementering av kunnskapsbaserte forebyggings- og behandlingsmetoder.
 • Har gode samarbeids- og kontaktskapende evner og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører.
 • Har god formidlingskompetanse og skriftlig framstillingsevne.
 • Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert
 • Det er ønskelig med erfaring fra PMTO-opplæring, veiledning og sertifisering


Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Deltagelse i utviklings-, implementerings- og kvalitetssikringsarbeid i det nasjonale implementeringsteamet.
 • Fagutvikling av intervensjoner og tilrettelegging av forsknings- og evalueringsarbeid.
 • Deltagelse i aktuelle prosjekter i avdelingen.
 • Bidra til å synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i arbeid knyttet til NUBUs satsningsområder.
 • Bidra til utadrettet og samarbeidende virksomhet med andre kunnskap- og kompetansesentra.
 • Bidra til fagformidling.


Vi tilbyr:

 • Spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse, faglig fordypning og deltakelse i interessante utviklings- og implementeringsoppgaver.
 • Fast 100 % stilling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Moderne lokaler sentralt på Majorstuen.
 • Lønn etter avtale.


Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og relevante publikasjoner.

Kontaktinformasjon:
Anett Apeland, fagdirektør avdeling barn, e-post: a.k.apeland@nubu.no eller telefon 982 34 651.

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no.

 

Søknadsfrist
7. desember 2020