Du er her

Psykolog

Helse Fonna HF, Liason, ÈCT og PPU enhet Haugesund
Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemma, Seksjon for spesialisert behandling Haugesund søker psykolog 
 
Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemma (PPU) er ein spesialisert poliklinisk teneste for vaksne med utviklingshemning og består av to psykologspesialist (ein PhD), legespesialist, og vernepleier. PPU har ansvar for vaksne med utviklingshemning som treng tenester innan psykisk helsevern i opptaksområdet Helse Fonna, samt en regional funksjon (Helse Vest) for barn og vaksne med utviklingshemning, autisme og alvorlege tilleggsvanskar. PPU driv ein vel strukturert teneste som vektlegg ei kunnskapsbasert tilnærming. PPU har pågåande kvalitets,- forskings- og innovasjonsprosjekt. Poliklinikken er involvert i forskingsprosjektet nasjonalt og deltar i regional og nasjonale nettverk. Søkarar med ambisjonar innan forsking vektleggast. Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemma er et ambulerande team, det betyr at vi i tillegg til ordinær poliklinisk kontakt yter tenester/behandling der pasienten bor.
 
PPU er organisatorisk plassert i Klinikk for psykisk helsevern, Seksjon for spesialisert behandling, Haugesund. Seksjon spesialisert behandling Haugesund har eit miljø som er sterkt med tanke på utgreiing av psykiske lidingar kognitive funksjonar, beståande blant anna av nevropsykologisk eining og alderspsykiatrisk poliklinikk samt fleire postar. Seksjonen er knytt til forskingsmiljøet i helseregionen. Per dags dato har vi fire tilsette med fullført PhD og fleire pågåande forskingsprosjekt.
 

Arbeidsoppgåver
 • Arbeidsoppgåver ved PPU inkluderer utregreiing av utviklingsrelaterte tilstander, nevropsykiatriske forstyrrelser og psykiske liingar hos vaksne med utviklingshemning eller generelle lærevanskar, samt behandling og oppfølging av desse
 • PPU har utviklet et pakkeforløp som er spesielt tilrettelagt for målgruppa. Pakkeforløpet bygger på pakkeforløp innan psykisk helsevern for voksne
 • Samarbeid med andre avdelingar i spesialisthelsetenesta og kommunar er sentralt i arbeidet i PPU
 • De fleste pasientar i behandling har lettare utviklingshemning. PPU utreder autismespektrumforstyrrelse hos pasientar med redusert intellektuell fungering (IQ<85) og tilbyr veiledning til spesialisthelsetjenesten i foretaket på autismespektrumforstyrrelser med intellektuell fungering i normalområdet

Kvalifikasjonar
 • Cand. Psychol. eller tilsvarende
 • Vi vektlegg sterkt at søkjar er personleg eigna og har relevant erfaring
 • Norsk (C1 nivå påkrevd for personer utan norsk som hovudmål)

Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Fleksibel
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Engasjert
 • Like varierte utfordringar

Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst mellom Norsk psykologforening og Helse Fonna HF
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Spesialistutdanning dekkes
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring

Kontaktinformasjon: Oddbjørn Hove, funksjonsleiar, tlf. 924 02 743.
 
 
Søknadsfrist
19. september 2020