Du er her

Psykolog

Bykle kommune

Bykle kommune har ca. 965 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 18 mil til Kristiansand, 20 mil til Stavanger (sommartid) og 35 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er i Bykle, medan Hovden er eit stort turistsenter. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter. Mellom anna har vi alpinsenter, tilrettelagte langrennsløyper i nærområdet og i høgfjellet, golfbane og eit stort Badeland.

Bykle kommunen er organisert i to nivå: rådmann med stab/støtteavdelingar og 8 tenesteeiningar, og har ca. 170 tilsette.

Bykle og Valle kommunar har totalt ca. 2200 innbyggarar. Kommunane har etablert felles helseteneste, der Bykle kommune er vertskommune. Helsetenesta i Bykle og Valle har 21,5 årsverk innanfor legetenesta, helsestasjons- og skulehelsetenesta, fysioterapitenesta, jordmortenesta og psykisk helse- og rustenesta. Eit overordna mål for eininga er å levere tenester med høg kvalitet og god tilgjengelegheit. Helsetenesta har 3 kontor tilsaman i dei to kommunane. Psykologen har kontor alle 3 stadene.

Vi søkjer etter psykolog i eit årsvikariat. Stillinga skal bidra til å styrke det samla kommunale arbeidet på psykisk helse og rusfeltet og skal ha eit særskilt fokus på barn, unge og familiar. Psykologen vil vere knytt til den tverrfagleg samansette psykisk helse- og rustenesta og arbeidet vil vere prega av tverrfagleg samarbeid.


Arbeidsoppgåver 

 • Klinisk arbeid retta mot alle aldersgrupper
 • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Rettleiing og samarbeid med faggrupper og profesjonar
 • Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta
 • System- og planarbeid
 • Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjer dette naudsynt
 • Stillinga kan bli pålagt andre oppgåver


Kvalifikasjonar 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Relevant erfaring frå offentleg eller privat sektor
 • Interesse for eller erfaring frå arbeide med born, unge og familiar vil vera ein fordel
 • God digital kompetanse
 • Beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg
 • Søkjar må ha førarkort kl. B


Personlege eigenskapar 

 • Personlege eigenskapar som evne til samarbeid, fleksibilitet og sjølvstendigheit vil bli vektlagd


Vi tilbyr 

 • Løn etter avtale
 • Kompetanseutvikling og deltaking i lokale og regionale fagnettverk
 • Kommunen vil vera hjelpsam med å skaffe bustad
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • God pensjons- og forsikringsordning


Den som blir tilsett må disponere eigen bil i teneste.

Det er krav om politiattest ved tilsetjing.


Kontaktinformasjon: Heinz Diehl, tenesteleiar Helse, tlf. 414 49 988.


Lenke til annonse

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. desember 2019