Du er her

Psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Ambulant akutteam

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 380 ansatte, inklusiv overleger og leger i spesialisering, samt psykologspesialister og psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatrisk døgnpost, en BET-døgnpost, en psykose døgnpost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ambulant akutteam (AAT) er fylkesdekkende, og har arbeidssted på Granli. Seksjonen har 25 årsverk som for tiden består av psykiater, psykologspesialister, psykologer, spesialutdannede sykepleiere og spesialutdannede vernepleiere. Bakvaktsordning på kveld og helg sikrer legedekning i hele seksjonens åpningstid. AAT har medarbeidere med variert og omfattende kompetanse og virksomheten kjennetegnes av stort engasjement i det kliniske arbeidet.  

AAT skal gi tilbud om behandling med minst mulig inngripen i pasientens liv,  støtte pasientens egne valg og bidra til mestring i samhandling med pårørende og øvrig nettverk der det er aktuelt. AAT er en seksjon innen akuttkjeden i KPA og vurderer alle henvisninger til psykisk helsevern for akuttinnleggelse. AAT kan etter vurdering, som alternativ til akuttinnleggelse,  tilby korttids intensiv poliklinisk- og/ eller hjemmebehandling. Dette innebærer vurdering av symptom- og funksjonsnivå, samt psykososiale forhold som grunnlag for å beslutte og iverksette relevante tiltak.

AAT har åpningstid alle dager fra kl. 08.00 -22.00 
 

Vi søker etter en psykolog i 100 % fast stilling 


Stillingene har for tiden arbeidstid dag/kveld og hver 3. helg.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, behandling og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon 
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer            


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog, psykolog på lisens oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes norsk arbeids- og oppholdstillatelse. 


Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert, og delta aktivt i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 


Kontaktinformasjon: Viel Schultz Lindem, avdelingspsykolog, tlf. 402 15 403 og Bente Ubostad, konstituert seksjonsleder, tlf. 464  23 155.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. mars 2023