Du er her

Hvordan går det med barna I lesbiske familier?

Publisert
1. august 2006

Det anerkjente tidsskriftet Psychological Science publiserte i fjor en omfattende studie fra USA som viste at trivselen i og varigheten av homofile parforhold ikke atskiller seg fra det man finner hos «vanlige» par. Men denne undersøkelsen tok ikke opp situasjonen til barn som vokser opp i slike familier. Noen vil hevde at disse barna vil trives mindre godt enn barn med heterofile foreldre. Dette kunne dels skyldes at en oppdragelse av to mennesker med samme kjønn ville resultere i en mer «ensidig» oppdragelse enn barn kan få i hjem med både en far og en mor. Dels kunne grunnen være at barna utsettes for fordommer fra homofobe omgivelser. Det siste kunne føre til mobbing i skolen. Dersom barna søker å skjule at de har to foreldre av samme kjønn, kunne det resultere i at de ikke inviterte kameratene med hjem, og kanskje ble mer ensomme.

Disse spørsmålene er nå belyst av en forskergruppe fra San Francisco. Denne byen har i en menneskealder vært et populært tilholdssted for homoseksuelle amerikanere. Forskergruppen har fulgt et utvalg av barn som vokste opp hos mødre som levde i faste lesbiske parforhold. Barna ble undersøkt flere ganger gjennom oppveksten og sammenlignet med tilsvarende barn som vokste opp hos vanlige heterofile foreldre.

Undersøkelsen som vi skal omtale her har fokus på tiårige barn som har levd hele livet med to lesbiske mødre. Dels ble det benyttet spørreskjemaer der lesbiske og heterofile foreldrene skulle uttale seg om sine barn, dels ble det foretatt intervjuer med barna selv.

Resultatene syntes å vise at jentene i de lesbiske familiene trivdes bedre enn jentene i de heteroseksuelle familiene. Tilsynelatende trivdes de også bedre enn guttene fra begge familietyper. Spesielt hadde jentene fra de lesbiske familiene få atferdsproblemer både hjemme og på skolen, sammenlignet de andre barna. Men de hadde også noe færre følelsesmessige problemer i form av nedstemthet og angst. Guttene fra de lesbiske familiene ble vurdert til å være på linje med dem fra heterohjem. Konklusjonen en kunne trekke fra spørreskjemaundersøkelsen synes altså å være: Jenter som vokser opp med lesbiske mødre ser ut til å trives bedre enn andre jenter, mens guttene med lesbiske mødre må nøye seg med å trives på lik linje med guttene fra vanlige familier.

Intervjuene av barna fra de lesbiske familiene viste særlig tre ting: For det første var alle barna stort sett positive til det å leve med to mødre. En stor del av disse barna mente det var lettere å få kontakt med sine «foreldre» enn deres kamerater fra vanlige familier fikk. For det andre rapporterte barna fra lesbiske familier om vesentlige lavere forekomst av fysiske eller seksuelle overgrep under oppveksten enn en finner hos amerikanske barn generelt. Endelig fant man at mange av barna fra lesbiske familier hadde opplevd problemer med fordommer eller homofobi hos nye venner. Men selv om 41 prosent av barna hadde vært utsatt for ubehagelig homofobi ved å ha to mødre, mente langt de fleste at denne homofobien raskt gikk over når de ble bedre kjent. Dessuten følte barna at de etter hvert ble mer immune overfor nye tilfeller av homofobi i sin omgangskrets. Litt over halvparten av barna var helt åpne overfor omverden om sine uvanlige familieforhold, mens resten forsøkte på ulike måter å skjule dette for større eller mindre deler av sine omgivelser.

Alt i alt tyder denne undersøkelsen på at man kanskje ikke trenger å bekymre seg for situasjonen til barn som vokser opp i lesbiske familier, men den endelige vurdering av hvordan det går, må selvsagt utsettes til oppfølgende undersøkelser kommende år. Dessuten må barns utvikling sees i lys av sosial kontekst, og den er kan hende mindre inkluderende i enkelte norske miljøer enn i San Francisco.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen