Du er her

Testosteron gjør inntrykk, men kanskje bare på kort sikt

Publisert
1. juli 2006

Kvinner kan se om en mann har et høyt nivå av det mannlige kjønnshormonet, testosteron. Kvinner kan også se om mannen er glad i barn. Sett i et evolusjonsteoretisk perspektiv kan begge ferdigheter være nyttige for menneskeartens overlevelse. Det øker sannsynligheten for at kvinnen velger en mann som er i stand til å avle barn med henne, og da spesielt barn med gode genetiske egenskaper. Dessuten er det viktig for kvinnen å velge ut en mann som etter barnets fødsel også stiller opp for å sikre at avkommet blir tatt godt vare på og fostret opp.

Forskning har funnet at mannens ansiktstrekk eller fysiognomi kan gi grunnlag for å vurdere hans grad av maskulinitet. Grunnen er at høyt nivå av testosteron bidrar til å maskulinisere ansiktsdragene. Testosteron på sin side bidrar til å gjøre menn sunnere og friskere og bidrar dessuten til å signalisere gode gener. Resultatene av denne forskningen har imidlertid gitt litt motstridende resultater: Noen studier har vist at kvinner føler større tiltrekning til menn med maskulint ansikt, for eksempel kraftig, bredt kjeveparti. Andre studier har vist at menn med en blanding av feminine og maskuline trekk har blitt vurdert som mer attraktive med hensyn på om de kunne være gode fedre. Nyere forskning har bidratt til økt forståelse: Til vanlig er kvinner mer tiltrukket av menn med trekk iblandet både maskuline og feminine trekk, men kvinner endrer sine preferanser når de nærmer seg den fruktbare fasen i menstruasjonssyklusen. Den vanlige fortolkningen av disse nyere funnene er at kvinner ser feminine trekk hos menn som indikasjon på at de kan være gode og omsorgsfulle fedre på lengre sikt, men at de foretrekker maskuline menn for kortvarige forhold med sikte på å bli befruktet med de beste genene.

Men har kvinnene rett i at menn med mer feminine trekk faktisk også er mer interessert i barn? Det har forskningen til nå ikke satt lyset på. Undersøkelsen som vi skal gjøre rede for her, gjør nettopp det. En gruppe forskere, deriblant psykologer, fra flere universiteter i USA, har publisert en studie som bringer forskningen ett steg videre.

Forskerne rekrutterte 39 heteroseksuelle menn i alderen 18 til 33 år og målte deres nivå av testosteron. De målte også menns interesse for barn ved å spørre om de foretrakk bilder av ansikter til barn eller voksne, når begge ble vist samtidig. Forskerne rekrutterte i tillegg 29 kvinner i alderen 18 til 20 år. Disse fikk se bilder av de mannlige deltakerne, og de ble bedt om å skåre hver mann på skalaer fra 1 til 7 med hensyn på en rekke aspekter: «liker barn», «maskulin», «fysisk attraktiv» og «snill». Dernest skåret de hvor attraktiv hver mann var som partner på kort og på lang sikt.

Kvinnene vurderte menn med høyt testosteronnivå som mer fysisk tiltrekkende. Disse mennene ble også vurdert mer positivt med sikte på kortvarige forhold. Menn som av kvinnene hadde fått høy skåre på å «like barn», ble også gjennomgående vurdert som mer attraktive som partnere på lang sikt. Disse funnene bekrefter hva tidligere forskning har vist. Det som gjør at denne undersøkelsen bringer ny viten, var at man i tillegg fant at menn som hadde vist større preferanse for barneansikter, faktisk også ble vurdert å «like barn» i større grad.

Det heter at man ikke skal skue hunden på hårene, men denne studien synes altså å vise at kvinner har evnen til å se noen egenskaper i menns ansikter som kan være viktige for valg av partner på sikt. Forfatterne sier imidlertid at resultatene må tolkes med forsiktighet, og ser frem til nye undersøkelser som eventuelt kan bekrefte hva de selv har funnet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side 736-737

Kommenter denne artikkelen

Referanser

Roney, J. R., Hanson, K. N., Durante, K. M., & Maestripieri, D. (2006). Reading men’s faces: Women’s mate attractiveness judgments track men’s testosterone and interest in infants. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. (Rapporten er publisert online og kan lastes ned på: www.journals.royalsoc.ac.uk/link.asp?id=021n896162365208)